Påföljd vid narkotikabrott

2015-09-28 i Narkotikabrott
FRÅGA
Om man blir fälld för att ha narkotika i kroppen, vad blir påföljden då?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Regleringen av narkotikabrott återfinns i narkotikastrafflagen. Svaret på din fråga beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag ska nedan redogöra för vilka påföljder det kan vara fråga om vid bruk av narkotika och vad som påverkar vilken påföljd det blir. Jag utesluter att det rör sig om ett grovt narkotikabrott, då inget i din frågar tyder på att omständigheterna skulle vara sådana att det rör sig om grovt narkotikabrott. Grovt narkotikabrott återfinns i 3 § narkotikastrafflagen.

Normalgraden av narkotikabrott regleras i 1 § narkotikastrafflagen:

Den som olovligen

1. överlåter narkotika,
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,
5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller
6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.

Om man innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika (punkt 6) döms man till fängelse i högst tre år. Det betyder att man kan få ett fängelsestraff på 14 dagar upp till tre år.

Men, är det fråga om ett ringa narkotikabrott är straffskalan lägre. Ett ringa narkotikabrott är ett brott som bedöms vara av mindre allvarlig art. Detta regleras i 2 § narkotikastrafflagen:

Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om det är ett ringa brott döms man alltså till böter eller fängelse i högst sex månader. Det ringa brottet reserveras huvudsakligen för gärningar som endast innefattat eget bruk eller innehav av narkotika för eget bruk. Högsta domstolen har i ett rättsfall framhållit att bedömningen av ett narkotikabrott ska ske på ett nyanserat sätt med beaktande av samtliga omständigheter som är av betydelse, men att sort och mängd narkotika i princip är avgörande vid gränsdragningen mellan ringa narkotikabrott enligt 2 § och brott av normalgraden enligt 1 §.

Vill du veta mer om gränsdragningen kan du kolla närmare på rättsfall NJA 2012 s. 849 från Högsta domstolen.

Jag hoppas att detta är till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck Pizevska
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (463)
2020-11-25 Vad kan hända mitt barnbarn som är misstänkt för ringa narkotikabrott?
2020-11-19 Uppsåtsbedömning vid narkotikabrott eget bruk m.m
2020-11-16 Narkotikabrott cannabis - vilket straff?
2020-11-13 Kan förare bli skyldig till medhjälp om passagerare har narkotika på sig?

Alla besvarade frågor (86487)