Påföljd vid innehav av 50 gram amfetamin

2017-06-22 i Narkotikabrott
FRÅGA
Vad blir påföljden vid innehav av 50 gram amfetamin?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag framhålla att det inte utan mer information går att förutse ett exakt straff för brottet, svaret nedan kommer dock att ta upp vilka aspekter som straffet påverkas av.

Innehav av amfetamin är ett narkotikabrott enligt 1 § p 6 narkotikastrafflagen (NSL). Narkotikabrott är ett så kallat artbrott. Artbrott tas på största allvar och leder oftast till fängelsestraff.

I 2 § NSL regleras under vilka förutsättningar ett narkotikabrott är att bedöma som ringa. Avgörande är främst art och mängd narkotika. HD har uttalat i mål nr B 3730-11 att bedömningen av om ett narkotikabrott är av normalgraden eller inte ska ske med beaktande av samtliga omständigheter på ett nyanserat sätt, men att sort och mängd av narkotika är avgörande vid gränsdragningen. Beträffande amfetamin uttalade HD i nämnda dom att innehav av 5 gram eller mer amfetamin i regel ska bedömas som narkotikabrott av normalgraden.

I 3 § NSL regleras under vilka förutsättningar ett narkotikabrott är att bedöma som grovt. Här ska särskild vikt läggas vid preparatets farlighet och den hänsynslöshet som gärningsmannen visat genom sin befattning med narkotikan. Vid bedömning kan även här art och mängd tjäna som vägledning. Beträffande amfetamin indikerar mängden 500 gram att grovt brott föreligger (se SvJT 2013 s. 1). Så här långt kan, utan mer information om det konkreta fallet, innehav av 50 gram amfetamin sägas utgöra brott av normalgraden.

Vad gäller narkotikabrott av normalgraden föranleder det ett straff på fängelse i högst 3 år enligt 1 § 2 st NSL, vilket utgör brottets straffskala. Var exakt det konkreta straffet hamnar på straffskalan beror på flera olika omständigheter.

Bestämmelserna om straffmätning finns i 29 kap brottsbalken (BrB). Vid bestämningen av påföljd för narkotikabrott ska hänsyn bl.a. tas till gärningsmannens avsikt med brottet, brottets samhällsfarlighet, omständigheterna vid och kring brottet och gärningsmannens personliga förhållanden m.m. Vidare finns såväl försvårande som förmildrande omständigheter som förflyttar straffet över straffskalan vilka du kan läsa om i 29 kap 2 - 7 §§.

Beträffande narkotikabrott finns riktlinjer baserade på art och mängd, var straffet för 50 gram amfetamin ligger på 7 månaders fängelse. Riktlinjerna ska dock användas med stor försiktighet och som nämnts är det många omständigheter förutom art och mängd som är av betydelse.

Vid påföljdsbestämningen är det sammanfattningsvis många aspekter som ska tas hänsyn till, bl.a. bestämmelserna i 29 kap, vilket straffvärde brottet har och om personen har begått brott tidigare. Villkorlig dom eller skyddstillsyn i förening med samhällstjänst kan emellertid även vid artbrott ersätta kortare fängelsestraff, varför det inte är givet att narkotikabrott av normalgraden leder till fängelse.

Jag kan tyvärr inte ge ett mer exakt svar men hoppas du fått en bättre bild av påföljdsbestämningen vid narkotikabrott, i annat fall är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (556)
2021-11-22 Vilken påföljd får man för innehav av 15 gram cannabis?
2021-11-17 Är spice olagligt?
2021-10-31 Hur länge finns THC kvar i blodet efter konsumtion av cannabis?
2021-10-28 Straffvärde vid innehav av 5 gram kokain

Alla besvarade frågor (97338)