FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB04/08/2014

Påföljd vid försök till stöld

Hej! Jag ertappades när jag olovligen plockade på mig fiskedrag till ett värde av 2300kr i en butik. Polis kallades till platsen och höll förhör med mig inne i butiken. Jag erkände gärningen direkt!

Jag har aldrig gjort något sådant här oerhört dumt någon gång förut, och kan inte förklara varför det hände.

Jag har nu blivit kallad till huvudförhandling i tingsrätten angående försök till stöld.

Det står i ansökan om stämning, att jag olovligen tagit fiskeutrustning i butiken. Om tillgreppet hade fullbordats skulle det inneburit skada. Det står ytterligare att det fanns fara för att brottet skulle fullbordas, och att jag begick gärningen med uppsåt att stjäla. Bevisningen är erkännande.

Min fråga är nu om jag kommer få fängelse som påföljd? Eller vilket straff kan jag vänta mig.

Jag mår mycket dåligt av det inträffade. Jag skulle aldrig klara ett fängelsestraff och är därför väldigt tacksam för svar på min fråga. Vänligen

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din juridiska fråga. Jag ska försöka att svara på din fråga så utförligt som möjligt.

Kort definition av brottet stöld

Stöld beskrivs i 8 kap. 1 § och 12 § brottsbalken (BrB)

Stöldbrottet förekommer i tre allvarlighetsvarianter (nämligen normalgradig, ringa och grov) som alla, har sin egna term:

Ringa stöld benämns snatteri och återfinns i 8 kap 2 § Normalgraden av stöld benämns stöld 8 kap 1 §

Grov variant av stöld benämns grov stöld 8 kap 4 §

Skyddsintresset vid stöld är äganderätten. Endast lösa saker samt del till fast egendom kan ägas. Vidare så kan inte döda människor äga saker.

För att ett brott ska kunna beskrivas som stöld så krävs det inte bara att gärningsmannen tar något från någon annan, alltså att gärningsmannen begår ett tillgrepp, utan tillgreppet ska dessutom ske i syfte att tillägna sig saken.

Det finns två gränser mellan stöld och snatteri,

om tillgreppet sker i butik går gränsen vid 1000 kr, se NJA 2009 s. 586.om tillgreppet sker utanför en butik sänks gränsen beroende på hur stort integritetsintrång gärningsmannen gör. I rättsfallet NJA 1995 s. 561ansågs tillgrepp av sammanlagt 140 kr ur två handväskor utgöra stöld då det inneburit ett inte obetydligt integritetsintrång. Även den omständighet att egendom måste lämnas obevakad har ansetts som en försvårande omständighet (NJA 1985 s. 384). Vidare gäller att endast föremål som har ett värde på den legala marknaden kan bli stulna. Föremål med endast affektionsvärde eller exempelvis narkotika skyddas inte. Skuldebrev, körkort, pass, fullmakter eller en redan ifylld check m.m. har heller inget eget ekonomiskt värde och faller också utanför paragrafens skyddsområde.

Försök till stöld & påföljd

Försök till stöld är kriminaliserat enligt 8 kap. 1 § och 12 §, 23 kap. 1 § BrB.

Straffskalan för stöld är enligt 8 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) fängelse upp till högst 2 år. Enligt paragrafen har brottet stöld inget bestämt lägsta straff, därmed blir regeln i 26 kap. 1 § st. 2 BrB aktuell. Där anges det att ett fängelsestraff inte får understiga 14 dagar. Straff vid försök till brott bestäms högst till vad som gäller vid ett fullbordat brott, 23 kap. 1 § 1 st. BrB. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik är den vanligaste påföljden för butiksstölder och snatteri strafföreläggande och böter.

Av din fråga framgår det att du erkände försök till brottet vilket kan påverka straffet i mildrande riktning, se 29 kap. 5 § p. 2 BrB. Du har även uppgett att du aldrig har gjort något liknande förut och kan heller inte förklara vad det var som fick dig att genomföra aktuellt handlande. Således har du av någon oförklarlig sinnesrörelse och eller av någon annan orsak haft svårt att kontrollera ditt handlande varför även det bör räknas in som förmildrande omständighet, se 29 kap. 3 § st. 1 p 2 BrB.

Det är upp till domstolen att bedöma med beaktande av 8 kap. 1 § och 23 kap. 1 § BrB, huruvida ditt handlande i det aktuella fallet kan anses utgöra försök till stöld. Vid försöksbrott måste åklagaren bevisa ett s.k. överskjutande uppsåt till samtliga rekvisit som ej har fullbordats för det aktuella brottet. Åklagaren måste alltså visa att du borde haft för avsikt, genom ditt handlande, att olovligen ta egendom som tillhör någon annan samt tillägna den till dig själv eller för någon annan, samt att anledningen till att brottet stöld inte fullbordats endast beror på tillfälliga omständigheter.

Slutsats

Enligt en samlad bedömning så råder det förmildrande omständigheter som förhoppningsvis kommer att innebära att du undslipper ett fängelsestraff. Märk väl att det endast är min bedömning utifrån den rådande situationen samt lagstiftningen, varför du inte bör utgå från att min bedömning är densamma som domstolen kommer att göra.

Jag hoppas att du har fått någorlunda svar på dina funderingar. Tveka inte med att höra av dig vid eventuella följdfrågor i ärendet och eller om du har andra juridiska funderingar.

Vänliga hälsningar,

Essie MalkocRådgivare
Hittade du inte det du sökte?