Påföljd vid bidragsbrott

2016-06-01 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,jag har varit kallad på ett förhör ang bidragsfusk utnämnt från Försäkringskassan.Det hela gäller 3 stycken åtalspunkter med den sammanlagda summan på 9800kr.Jag har talat med FK om detta och även ordnat en avbetalningsplan på denna summan.Orsaken till händelsen har varit utav ekonomiska skäl,att räkningarna hopat sig och för att överhuvudtaget kunna hålla sig flytande ett litet tag till.Vad kan straffpåföljden bli för detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bidragsbrott regleras enligt bidragsbrottslagen, se här. Brottet har en gradindelad skala från ringa (mindre allvarligt) till grovt. Hur brottet rubriceras inom gradindelningen har betydelse för påföljden. Omständigheter som kan föranleda att brottet betraktas som grovt är om det rört sig om ett betydande belopp, den som begått brottet har använt sig av falska handlingar eller ifall gärningen ingått i en brottslighet som utövas systematiskt. Beroende på grad av brott är de olika straffskalorna följande:

Ringa brott - böter eller fängelse i max 6 månader
Brott av normalgraden - fängelse i högst 2 år
Grovt brott - fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år.

När en domstol bestämmer påföljden för ett brott beaktar den en rad av olika faktorer varför det inte är möjligt att i förväg säga en exakt påföljd. Först är som sagt påföljden beroende av hur brottet rubriceras. Sedan kan det även ha betydelse ifall du är ostraffad sedan tidigare. Är du inte ostraffad är det också av vikt vad för typ av brott du i så fall har begått tidigare. Generellt kan dock sägas att domstolen, då fängelse ingår i straffskalan för brotten, i första hand tittar på om det finns tillräckliga skäl för fängelse. Domstolen eftersträvar nämligen att helst inte döma ut ett frihetsberövande straff, något som framgår av 30 kap. 4 § brottsbalken, se här. Ifall straffvärdet för ett brott, vilket kan förklaras som hur mycket ett brott är värt i fängelsetid och som tar sin utgångspunkt i brottets straffskala, understiger 1 års fängelse så gäller en presumtion mot fängelse. Varpå det istället kan bli aktuellt med villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med böter eller enbart böter. Överstiger istället straffvärdet 1 år gäller en presumtion för fängelse. Det kan dock forfarande bli aktuellt med villkorlig dom eller skyddstillsyn i kombination med böter. Mycket avgörs beroende av de personliga förhållandena och omständigheterna i det enskilda fallet.

Normalstraffet för bidragsbrott av normalgraden är villkorlig dom i kombination med dagsböter (vilka bestäms utifrån inkomsten), förutsatt att straffvärdet är under 1 års fängelse. Vid grovt brott gäller desamma. För ringa bidragsbrott är normalstraffet enbart böter. Se RättsPM 2013:4.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jenny Vilander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll