Påföljd vid bidragsbrott

2016-05-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har fått samtal från polisen för att reda ut bidragsfusk gällande VAB. Detta har till mesta delen gjorts medvetet (några omedvetna missar) vid upprepade tillfällen av mig. Jag har fått ut en felaktig summa på ca 55000. Barnen har varit sjuka, och jag har kunnat byta de flesta dagar vad jag har sen anmält som vab. Något som känns otroligt jobbigt såklart men det är den konsekvens jag räknar med. Vad jag undrar är vilket straff jag kan räkna med? Kommer jag hamna i fängelse eller kan jag få villkorligt vilket är mest troligt? Jag hade 10 år sen en vilkorigt 3år för snatteri,lever ett vanligt liv som ensamstående mamma med fast jobb på 50% och två barn,7 och 4 år.Försäkringskassan har anmält mig 2014, och nu kom samtal från polisen. Jag har avbetalningspaln.Vad ska jag göra? Vad kan hända?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eventuella brott

Ersättning för VAB beslutas av Försäkringskassan, därmed är Bidragsbrottslagen tillämplig, vilket framgår av Bidragsbrottslagens 1 §. Av det du beskrivit uppfattar jag det som att du medvetet angivit ”osanna uppgifter” till Försäkringskassan avseende rätten till ersättning. Jag tolkar det vidare som att uppgifterna du angivit var osanna i den meningen att du inte stannade hemma från jobbet, utan att du arbetade under tiden du fick ersättning. En förutsättning för ersättning är att man inte arbetar under den period som ersättningen avser (mer om detta kan du läsa om på försäkringskassans hemsida). Detta kan vara brottsligt enligt Bidragsbrottslagen 2 §. Det förutsätter dock att dina osanna uppgifter har påverkat eller har riskerat att påverka rätten till ersättning. Eftersom de osanna uppgifter du angivit är en förutsättning för utbetalning av ersättning har uppgifterna onekligen påverkat Försäkringskassans bedömning avseende din rätt till ersättning. Eftersom att du flertalet gånger gjort detta medvetet har du därmed gjort dig skyldig till bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagen 2 §. Brottet är inte att se som ringa eftersom det inte är en obetydlig summa som utbetalts.

I bidragsbrottslagen 3 § finns en möjlighet att döma till grovt bidragsbrott. Om brottet är att se som grovt ska särskilt avgöras utifrån en bedömning av utbetalda belopp, om förfalskning av handlingar skett eller om bidragsbrott utövats systematiskt. För att endast beloppet ska resultera i att brottet är att se som grovt krävs betydande summor, troligen upp emot 200 000 kr. Huruvida du agerat systematiskt eller inte ska bedömas utifrån hur många gånger du lämnat osanna uppgifter och även tidsintervallet mellan dessa. Något som talar för att det inte har skett systematiskt är att du ibland råkat lämna osanna uppgifter omedvetet, vilket alltså antyder på att du inte syftat till att lura till dig så mycket pengar som möjligt. Huruvida du agerat systematiskt är dock inte möjligt att ta ställning till utifrån det du beskrivit. Det troligaste är att brottet inte är att se som grovt eftersom beloppet inte är att anse som ett ”betydande belopp”.

De gånger då du inte har gjort det medvetet omfattas inte av Bidragsbrottslagen 2 §, eftersom bidragsbrott kräver uppsåt. I Bidragsbrottslagens 4 § återfinns en bestämmelse som möjliggör brott även om man inte haft uppsåt. Bestämmelsen kräver att man varit grovt oaktsam när man exempelvis lämnat uppgifter till Försäkringskassan. Grov oaktsamhet kräver ofta att du varit medveten om att det finns en risk för oönskad effekt, den oönskade effekten i detta fall är att osanna uppgifter meddelas. Jag utgår ifrån att du inte varit grovt oaktsam, och att du därmed inte gjort dig skyldig till vårdslöst bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagen 4 §.

Eventuell påföljd

Jag vill först påpeka att påföljdsvalet inte är en exakt vetenskap, det grundas på en relativt fri bedömning i domstol. Alltså kan du inte med säkerhet förlita dig på att påföljden, om du blir dömd, kommer sammanfall med det jag redogör för. Jag utgår vidare ifrån att grovt bidragsbrott inte är aktuellt (se ovan).

Straffskalan, alltså det intervall inom vilken påföljden ska utdömas, för bidragsbrott av normalgraden är fängelse fjorton dagar till fängelse i två år, detta framkommer av Bidragsbrottslagen 2 § och Brottsbalken 26 kap 1 § st 2. Enligt Brottsbalken 29 kap 1 § ska straffet bestämmas inom ramen för straffskalan, med beaktande av straffvärdet. Vilket straffvärde brottet har är inte klart, det är på detta steg i påföljdsvalet som domstolen får uppskatta brottets förkastlighet. Generellt sätt kan dock sägas att domstolen är benägen att vara restriktiva vid straffvärdebedömningen. Straffvärdet i ditt fall ligger troligen runt ett par månader (2-3 månader). Att du för 10 år sedan gjort dig skyldig till snatteri är inget som kommer inverka på ditt straff i detta fall, dels eftersom att det var så pass länge sedan och dels eftersom det finns betydande skillnader mellan brotten. Av Brottsbalken 30 kap 4 § framgår att rätten främst ska välja annan påföljd än fängelse. Detta är en presumtion mot fängelse. Presumtionen kan brytas enligt Brottsbalken 30 kap 4 § st2, detta kräver i regel ett straffvärde om över 1 år, eller att det finns relevanta tidigare brott att beakta – vilket inte finns i ditt fall. Vidare ska arten av brottet beaktas, bidragsbrott är inte ett sådant brott som endast av sin art föranleder fängelse. Således är presumtionen mot fängelse med största sannolikhet inte bruten.

Med tanke på brottets relativt ringa straffvärde och med tanke på att det inte finns något som indikerar på att du skulle återfalla i denna brottslighet talar det för att du ska dömas till villkorlig dom enligt Brottsbalken 30 kap 7 §. Villkorlig dom ska då förenas med dagsböter enligt Brottsbalken 30 kap 8 §. Antalet dagsböter är beroende av straffvärdet. Böternas belopp påverkas av dina personliga förhållanden.

Sammanfattning:
Det du beskriver utgör ett bidragsbrott av normalgraden enligt Bidragsbrottslagen 2 §. Påföljdsvalet är långt ifrån en exakt vetenskap, och detta beror främst på hur rätten kommer uppskatta brottets förkastlighet. I ditt fall är fängelse inte att se som en sannolik påföljd. Du kan troligen förvänta dig villkorlig dom i förening med dagsböter.

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Patrik Magnesved
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2506)
2020-12-04 Rådgivning inom straffrätt
2020-12-03 Måste man hjälpa att barn som trillat?
2020-12-03 Kan åtal väckas mot en avliden och blir då dennes arvingar återbetalningsskyldiga?
2020-12-02 Försvinner brotten helt vid gallring från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (86932)