Påföljd för rökning på otillåten plats

2016-07-21 i Övriga brott
FRÅGA
Vad blir det för påföljd som privatperson vid t.ex. rökning inomhus på restaurang, skola eller i en buss som kör kollektivt? Var finner jag påföljd och rekvisiten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om begränsning av rökning finns i tobakslagen. Straffbestämmelser finns i brottsbalken.

Av 2 § tobakslagen följer att rökning är förbjuden i bland annat restauranger, skolor och på bussar i inrikes kollektivtrafik. Enligt 7 § 2 stycket tobakslagen får den som trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, avvisas från platsen. En vägran att avlägsna sig i ett sådant fall kan vara straffbar som olaga intrång enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Utgångspunkten är dock att rökningen som sådan inte är kriminaliserad, och därmed aktualiseras inte heller böter eller annan påföljd för brott.

En intressant fråga är i vad mån rökning på otillåten plats – trots utgångspunkten ovan – kan anses utgöra förargelseväckande beteende enligt 16 kap. 6 § brottsbalken och därmed aktualisera penningböter. Huruvida en gärning enligt gängse uppfattning är förargelseväckande eller inte, varierar från tid till annan och beror av omständigheterna i det enskilda fallet. Jag har inte hittat något exempel på att rökning på otillåten plats resulterat i penningböter, men i takt med att samhället förändras och den allmänna inställningen till rökning blir allt mer fientlig, går det inte att utesluta att rökning på otillåten plats i vissa situationer kan anses utgöra förargelseväckande beteende.

Den som vill vara på den säkra sidan gör alltså bäst i att inte röka på otillåten plats.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (959)
2021-06-16 Preskriptionstid för barnpornografibrott
2021-06-16 straff vid penningtvättsbrott
2021-06-14 Får man ha en katana på allmän plats?
2021-06-07 Vart ska man folkbokföra sig?

Alla besvarade frågor (93175)