Påföljd för narkotikabrott och vapenbrott

2016-11-16 i Narkotikabrott
FRÅGA
HejJag blev ertappad med 35 gram kokain samt ett vapen liggandes hemma. Vapnet var EJ laddat men magasinet va i. Är över 21 år samt tidigare straffad för små saker. Vad tror ni påföljden blir enligt er erfarenhet ?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Kokaininnehavet:
Innehav av kokain är ett brott enligt Narkotikastrafflagen, kokain är en nämligen en narkotikaklassad drog. Innehav innebär att du bär det på dig eller har det i din befattning, så som i din lägenhet (1§, 6p Narkotikastafflagen). Vad gäller en så stor mängd kokain som du ertappats med så finns det en chans att det kan klassas som överlåtelse av narkotika, eftersom man inte anser att du kommer konsumera det själv utan eventuellt distribuera den till någon annan. Men andra saker skulle behöva vägas in i en sådan avvägning, så som om du har vissa kontakter, hur du paketerat kokainet och liknande. Att överlåta narkotika anses som är grövre brott än att inneha narkotika. Innehar du narkotika med syfte att överlåta det är det mer eller mindre uteslutet med bötesstraff och nästan alltid fängelsestraff som är aktuellt.

Om brottet klassas som ringa(milt) narkotikabrott (normalstraffet) eller grovt narkotikabrott beror på en mängd omständigheter som du inte angivit i din fråga. På grund av att kokain är klassat som en så pass beroendeframkallande drog anses innehav av kokain nästan alltid minst som narkotikabrott, alltså kan det inte klassas som ringa i ditt fall. Om det kan bevisas att du överlåtit narkotika som led i en verksamhet, att det varit av stor omfattning eller på grund av att det är en så pass stor mängd kokain som du innehar, kan det klassas som grovt. Men detta är alltså svårt att göra en bedömning av endast baserat på mängden kokain. Döms du för normalfallet av narkotikabrott är det högts tre år i fängelse, döms du för grovt narkotikabrott är det minst 2 år i fängelse och högst 7 år.

Vapeninnehavet:
Att inneha vapen i Sverige kräver att man har ett tillstånd enligt vapenlagen. Har man inte ett sådant tillstånd kan man dömas för vapenbrott också enligt vapenlagen 9 kapitlet 1 §.

Även om du skulle ha ett tillstånd krävs det enligt vapenlagen att du skall hålla vapnet varaktigt obrukbart. Ofta brukar detta betyda att man exempelvis skall hålla ammunition och själva vapnet på olika plaster i hemmet när det inte används. Straffet för normalgraden för vapenbrott är högst två år.

Vapenbrott kan vara grova om det exempelvis utgör en fara för omgivningen. Eftersom det förvarandes i ditt hem kanske detta inte är aktuellt. Men om du har det i ett hem där det befinner sig många människor och du dessutom bevarar vapnet med ammunition i så kan det tala för ett grövre brott.

Straffsättning:
När man skall bedöma vilket straff som skall ges för ett visst brott så utgår man från straffskalan i brotten(dem jag angivit ovan) men man tar alltid in flera omständigheter i sin bedömning. Din ålder, om du tidigare begått brott, om du angett dig frivilligt, om brottet är ett i ledet av flera brottsliga handlingar. I ditt fall där man inte bara kommit på dig med narkotika men även vapen(olagligt eller inte) kan därför vara någon som skulle vara en försvårande omständigheter som kan tala för ett strängare straff. När man döms till två straff samtidigt lägger man dock aldrig samman brottens straff. Säg att du dömts för vapenbrott som ger två år i fängelse och narkotikabrott som ger dig 3 år, då kommer du inte få 5 år i fängelse. Man gör en bedömning där man tar hänsyn till alla aktuella brott, dess straffskalor och övriga omständigheter.

Matilda Bona
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (494)
2021-03-03 Hur mycket dagsböter kan jag få för ringa narkotikainnehav?
2021-02-28 dubbelbestraffning ringa narkotikabrott och rattfylleri
2021-02-28 Vilka påföljder kan det bli om man kör påverkad av narkotika?
2021-02-28 narkotikabrott i Danmark, kan svensk domstol döma?

Alla besvarade frågor (89965)