FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB18/10/2014

Påföljd för en 15 årig förstagångsförbrytare

Hej jag är 15 år gammal och blev fast för stöld i butiker min fråga är vad kommer hända nu och vad kommer min straff att bli kommer jag att gå till rättegång eller ska jag få böter de är min första brott och om det är böter hur mycket ska jag betala priser på de saker som jag har tagitt var nästan 3000 jag har verkligen ångrat mig för allt o jag vill inte gå till rättegång vad ska jag göra tack för svaret

SVAR

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline!

I Sverige blir man straffmyndig när man fyller 15 år. Det betyder att Du kan dömas till ett straff för detta. Det finns två typer av straff- fängelse och böter. Stöld har ett straffminimum om fängelse i 14 dagar och straffmaximum är två år i fängelse. När Du begick brottet var Du 15 år och enligt 30 kap. 5 § brottsbalken, får Du dömas till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl för det. Med tanke på din ålder och det förhållandevis låga straffvärdet för ett brott av det slag Du begått, kan det knappas bli aktuellt med fängelse.

Du är tidigare inte dömd för något brott och jag utgår även ifrån att Du inte har något form av vårdbehov, således kan ungdomsvård som påföljd uteslutas. Av 32 kap. 2 § st. 1 brottsbalken, framgår att den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas till ungdomstjänst om den unge samtycker till det och påföljden är lämplig med hänsyn till hans eller hennes person och övriga omständigheter. Enligt samma bestämmelses tredje stycke ska i valet mellan ungdomstjänst och böter, ungdomstjänst väljas om den påföljden inte är alltför ingripande. Om alternativet är ett lindrigt bötesstraff ska dock böter väljas. Stöld är generellt sett inte att betrakta som ett brott av allvarligare slag och det torde ligga nära till hands att utdöma ett bötesstraff för detta brott. 

Jag har ovan anpassat mitt svar under förutsättning att en process i domstol kommer till stånd. Det är dock inte alldeles självklart att åklagaren väljer att väcka ett åtal mot dig. I så kallade ungdomsmål beslutar åklagare ofta om åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande vilket har som följd att någon rättegång aldrig blir aktuell. Jag skulle säga att en åtalsunderlåtelse ligger närmast till hands i ditt fall. Dels beroende på din unga ålder och att Du är en förstagångsförbrytare. Vidare tolkar jag det som att varorna återlämnades, vilket ger en indikation om att målsäganden inte lidit någon ekonomisk skada av stölden. Således finns inget enskilt intresse att väcka ett åtal mot dig. 

Åtalsunderlåtelse har samma verkan som en dom och denna stöld kommer att antecknas i belastningsregistret.

Med vänlig hälsning, 

Anes SabicRådgivare