Påföljd för bidragsbrott

2021-03-31 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, Jag hade polisförhör igår för bidragsbrott. Summan var på 15000kr. Idag ringde polisen och sa att de skulle skicka ärendet till åklagaren. Av er erfarenhet, tror ni att jag kommer få dagsböter eller villkorlig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att påpeka att det är domstolen som beslutar om straffet i det enskilda fallet med utgångspunkt av lagtext, varför vi inte direkt kan säga vad ditt straff kommer att bli. Däremot kommer jag att gå igenom bidragsbrott och straffskalan för desamma beroende på svårighetsgraden.

Bidragsbrott

Om man lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden och genom det gör så att det finns risk för att man får en ekonomisk förmån eller ekonomiskt stöd utbetalt felaktigt kan man dömas för bidragsbrott.

Straff

Bidragsbrott av normalgraden kan ge fängelse i högst två år. Vad gäller ringa bidragsbrott, dvs. mindre allvarligt, döms man till böter eller till fängelse i högst sex månader, (2 § bidragsbrottslag). Är brottet grovt beaktar man omständigheter såsom vilket belopp det rör sig om, om man använt sig av falska handlingar eller om det rört sig om systematiskt utövad brottslighet, (3 § bidragsbrottslag). Bidragsbrott är ett s.k. uppsåtligt brott, dvs att man ska ha begått brottet med avsikt.

Om en sådan avsikt inte kan bevisas, finns det något som heter vårdslöst bidragsbrott. För att dömas till det sist nämnda brottet, krävs det att man varit grov oaktsam, dvs vårdslös. Straffskalan för vårdslöst bidragsbrott är böter eller fängelse i högst ett år.

Belopp som ligger i intervallet mellan 1 500 kr – 236 500 kr bedöms som huvudregel som brott av normalgraden. Ringa brott bedöms utifrån samtliga omständigheter vid brottet eller om beloppet understiger 1 500 kr.

Eftersom du är misstänkt för ett bidragsbrott på ett belopp om 15 000 kr, tyder det på att gärningen är ett fall av normalgraden, vilket innebär att böter är uteslutet. Gärningen ligger på fängelsenivå.

Påföljd

Att gärningen ligger på fängelsenivå, innebär det inte att du kommer få ett fängelsestraff. Vid valet av påföljd ska tingsrätten fästa avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Som skäl för fängelse talar. Oftast brottets straffvärde, art och om du begått brottet tidigare, (30 kap 4 § Brottsbalken). Skäl som talar emot ett fängelsestraff är om den tilltalade försökt förebygga, avhjälpa eller begränsa skadan av brottet, frivilligt angett sig eller om straffet är oproportionerlig, (29 kap 5 § Brottsbalken).

Åklagaren har sagt att den normala påföljden för bidragsbrott är villkorlig dom med böter. Bidragsbrott är inte ett artbrott och straffvärdet är inte specifikt högt, och om du inte heller är straffad sedan tidigare talar det starkt för en villkorlig dom.

Sammanfattning

Jag kan som sagt inte uttala mig om vilket straff du kommer att få om du blir dömd för bidragsbrott. Brottet är dock med hänsyn till beloppet av normalgraden och om du inte tidigare dömts för brott, talar det för en villkorlig dom. Det är dock domstolen som avgör vilket straff som ska utdömas med hänsyn till de omständigheterna i det enskilda fallet.

Hoppas att du fått svar på din fråga

Vänligen,

Soad Garar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96421)