På vilka grunder kan hyresvärden vräka hyresgästen?

2019-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Min mamma har blivit hotad av sin hyresvärd om att hon måste flytta. Allt på lösa grunder. Han säger att grannarna klagat på henne. Me detta är mycket o sannolikt då mamma har pratat med grannarna o har inte något o talat med dom. Det ända är att mamma ställer krav på hyresvärden att ta hand om huset då det håller på att förfalla. Vilket han blir väldigt sur över. Får man som hyresvärd vräka ngn på lösa grunder.?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar reglerna i 12 kap jordabalken, (JB). Hyresvärden kan inte vräka en hyresgäst på lösa grunder. Tvärtemot anges tydligt i lagen på vilka grunder en vräkning kan ske. Hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet (när det gäller en bostadslägenhet) att upphöra i förtid om någon av följande situationer föreligger:

1.Om hyresgästen, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen.

2.Om hyresgästen, utan behövligt samtycke eller tillstånd överlåter hyresrätten, annars sätter någon annan i sitt ställe eller upplåter lägenheten i andra hand och inte kan visa någon giltig ursäkt.

3.Om hyresgästen, lämnar eller tar emot en särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätten till lägenheten, eller begär särskild ersättning för överlåtelse av hyresrätten eller för upplåtelse av lägenheten eller en del av den.

4.Om hyresgästen, vid upplåtelse av lägenheten eller en del av den tar emot hyra som inte är rimlig enligt 12 kap 55 § fjärde stycket och inte kan visa någon giltig ursäkt.

5.Om hyresgästen använder lägenheten för annat ändamål än det avsedda eller om hyresgästen under hyrestiden inte vårdar lägenheten väl, och inte gör rättelse utan dröjsmål efter tillsägelse.

6.Om hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller genom att inte underrätta hyresvärden om detta bidrar till att ohyran sprids i fastigheten.

7. Om lägenheten vanvårdas på något annat sätt eller hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte görs utan dröjsmål efter tillsägelse. Enligt 25 § ska hyresgästen när han eller hon använder lägenheten se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö.

8. Om tillträde till lägenheten vägras i strid med 26 § och hyresgästen inte kan visa någon giltig ursäkt. Enligt 26 § har hyresvärden rätt att få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten.

9. Om hyresgästen åsidosätter en avtalsenlig skyldighet som går utöver hyresgästens skyldigheter enligt detta kapitel (12 kap JB) och det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs.

10. Om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

Ett hyresavtal som gäller bostadslägenhet får inte sägas upp enligt punkt 7 ovan på grund av störningar i boendet förrän socialnämnden underrättats om störningarna. Hyresrätten är vidare inte förverkad om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om det som ligger hyresgästen till last har sin grund i att en närstående eller tidigare närstående har utsatt hyresgästen eller någon i hyresgästens hushåll för brott. Om avtalet sägs upp på grund av förverkande har hyresvärden rätt till skadestånd.

Ifall någon av ovan uppräknade omständigheter inte föreligger har hyresvärden inte någon grund för att vräka din mamma.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1526)
2020-01-27 Uthyrning av annex - uppsägning
2020-01-27 Tolkning av bestämmelse om uppsägning i hyresavtal
2020-01-25 Störningar mellan grannar
2020-01-25 Vilken uppsägningstid gäller om hyresförhållandet varat kortare än 3 månader?

Alla besvarade frågor (76602)