Övningstentor utan lösningsförslag – Okej?

FRÅGA
Hej!Jag har snart tenta och jag har gott om gamla tentor i kursen att plugga på. Kursansvarig hävdar dock att det inte finns några svar/lösningsförslag till någon av tentorna.Vad säger lagen? Är det okej att bara lämna ut gamla tentor utan svar? Eller måste svar finnas som en allmän handling?Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort svar
Det finns ingen allmän skyldighet för en högskola att tillhandahålla lösningsförslag. Om det finns ett upprättat förslag kan du dock begära ut det. Finns inget lösningsförslag kan du till exempel istället begära ut gamla tentasvar för att bilda dig en uppfattning om rätt svar på respektive fråga. För utförligt resonemang, se nedan.

Allmänt om allmänna handlingar
Rätten att få ta del av allmänna handlingar regleras i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF). 1 § ger var och en rätt att del av allmänna handlingar. Denna rätt får begränsas i en särskild lag (offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)) för att skydda de intressen som anges i 2 §.

En handling är allmän om den förvaras hos och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (4 §). En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningsman till handa (9 §). En handling anses upprättad när den har expedierats (avsänts till enskild eller annan myndighet) eller, om den inte ska expedieras, när ärendet den hänför sig till slutbehandlats (10 § 1 st.). Om handlingen inte hänförs till särskilt ärende är den upprättad när den justerats eller på annat sätt färdigställts (10 § 1 st.).

En allmän handling kan begäras ut i original eller som kopia (15 och 16 §§). Myndigheten har alltid rätt att ta ut en avgift för papperskopior (2 kap. 16 § TF och 15–22 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Avgift för digitala kopior får tas ut endast om myndigheten har en på förväg bestämd taxa (3 § och 4 § 1 st. 8 p. avgiftsförordningen).

Ett tentasvar (från en student) och ett lösningsförslag utgör således allmänna handlingar eftersom de är inkomna till, respektive upprättade hos, en myndighet och kan därmed begäras ut.

Sekretess inom högskolan
Sekretess för uppgifter om enskilda som gäller för alla myndigheter regleras i 21 kap. OSL gäller (ex. hälsa och sexualliv, skyddad identitet, etc.). För högskolans verksamhet gäller även 23 kap. 5 § som anger att sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller hos studie- och yrkesvägledningen.

Därutöver kan nämnas att enligt 17 kap. 4 § gäller sekretess för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.

Som du ser torde ingen av dessa sekretessbestämmelser utgöra något hinder för att lämna ut ett gammalt tentasvar eller lösningsförslag i sin helhet.

Måste det finnas lösningsförslag?
I varken högskolelagen (1992:1434) eller högskoleförordningen (1993:100) finns någon reglering som innebär en skyldighet för en högskola/universitet att tillhandahålla eller upprätta lösningsförslag. Möjligtvis skulle det kunna regleras i en föreskrift från din högskola, men troligtvis inte.

Om ett lösningsförslag inte finns upprättat finns det alltså troligtvis ingen möjlighet att tvinga fram ett.

Slutsats och råd
Som framgår ovan är du berättigad att begära ut tentasvar från tidigare elever samt eventuellt lösningsförslag, om det finns upprättat.

Om lösningsförslag inte finns upprättat kan du till exempel begära ut de tentasvar som fått bäst resultat på respektive fråga för att bilda dig en uppfattning om vad rätt svar på respektive fråga var. Du behöver inte veta vilka tentor dessa skulle vara utan det ligger inom ramen för myndighetens serviceskyldighet (6 § förvaltningslagen (2017:900)) att ta reda på.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (340)
2021-04-30 Kan mitt förhörsprotokoll sekretessbeläggas?
2021-04-30 Vilka handlingar kan man begära ut från skola?
2021-04-24 Har jag rätt att ta del av allmänna handlingar?
2021-04-21 Ta del av inspelade samtal från 112?

Alla besvarade frågor (92012)