FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist30/09/2016

Övertagande av vårdnad efter fastställande av faderskap

Hej, jag har en dotter som är 2 månader idag född i Sverige. Vi är överens PM att hon skall bo och växa upp i Sverige. Pappan är turk och bosatt i Turkiet ej svensk medborgare. Jag skall fastställa faderskap hos familjerätten nu inom kort, jag undrar om det är så att han har någon chans att kunna ta över vårdnaden och flytta vår dotter till Turkiet ifall jag gör detta. Då vi har separerat är det sånt som han hotar med.

Oerhört tacksam för svar

/en orolig mamma

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Fastställande av faderskap, vårdnad och boende regleras i föräldrabalken (FB) (1949:381) se här.

Det är oklart huruvida Du och pappan till Din dotter varit gifta med varandra. Antagandet görs att så inte är fallet. Barn står under ensam vårdnad av modern om hon inte varit i äktenskap med en man vid barnets födsel enligt 6 kap. 3 § FB. Om Du fastställer mannens faderskap till Ert barn har mannen, i egenskap av förälder, rätt att väcka talan vid domstol som beslutar om vårdnaden ska vara gemensam eller endast anförtros ena föräldern, se 6 kap. 5 § tredje stycket FB. Om Du motsätter Dig gemensam vårdnad får inte rätten besluta om det, rätten får då endast besluta om vårdnaden ska anförtros ena föräldern, se 6 kap. 5 § andra stycket. Ni kan även avtala om att vårdnaden ska vara gemensam eller att endast en av Er ska ha vårdnaden om barnet enligt 6 kap. 6 § första stycket FB, avtalet måste godkännas av socialnämnden.

Domstolen ska besluta om vårdnaden i enlighet med vad som är bäst för barnet enligt FN:s barnkonvention artikel 3. Enligt 6 kap. 2 a § första stycket FB ska, i enlighet med barnkonventionen, alla beslut om vårdnad, boende och umgänge vara avgörande utifrån vad som är barnets bästa. I 6 kap. 2 a § andra stycket ska vid bedömningen om barnets bästa särskilt beaktas om det finns en risk att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska enligt 6 kap. 2 a § tredje stycket tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, i Ditt fall kan dotterns vilja inte utrönas eftersom hon är ett spädbarn.

Förutsättningarna för pappan att flytta Er dotter till Turkiet ifrån Dig är att Er dotter står under gemensam vårdnad. Först får en domstol ta ställning till en talan som den ena eller båda vårdnadshavarna framför om beslut om Er dotters boende. Vid beslutet ska särskild vikt läggas vid barnets bästa. Det är högst osannolikt att domstolen skulle döma till fördel för barnets pappa på det sätt som Du oroar dig över. Eftersom det rör sig om ett spädbarn och pappan bor i ett annat land, pekar det mesta mot att domstolen i ett sådant fall dömer till fördel för modern eftersom det vore barnets bästa.

Även om Er dotters far inte blir vårdnadshavare (och dottern därmed inte kan bo hos honom), har han rätt till umgänge. Barnet har rätt till umgänge med sin förälder som denne inte bor med enligt 6 kap. 15 § första stycket FB genom att barnet får träffa föräldern eller genom annan kontakt. Ni har som föräldrar skyldighet att så långt som möjligt tillgodose barnets behov till umgänge med den föräldern som barnet inte bor med enligt 6 kap. 15 § andra stycket FB. Om pappan i förevarande fall önskar umgås med Er dotter kan han föra talan i domstol om beslut om umgänge enligt 6 kap. 15 a § första stycket. Ni kan annars sinsemellan avtala om Er dotters umgänge med fadern, denna ska vara skriftlig och måste godkännas av socialnämnden enligt 6 kap. 15 a § tredje stycket.

Ovan svar är vad som ryms inom vår gratisrådgivning, behöver Du vidare rådgivning rekommenderar jag att du beskriver ditt ärende här så kommer du i kontakt med någon av de specialiserade jurister inom familjerätt som Lawline samarbetar med.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?