Övertagande av hyresrätt vid kort samboförhållande

Hej, min före detta sambo har efter vi varit sambos under ca 12 månader, begärt bodelning och därmed bodelningsförrättare. Hon hävdar inför tingsrätten att hon varit sambo under ca 2 år, vilket ej stämmer utan tidsperioden har varit betydligt kortare ca 1 år, men med uppehåll på ca 6 månader, har hon bevisbördan för detta. Boendet består av en hyresrätt som jag tecknat avtal för ensam ca 5 år före vi träffades, hyresrätten införskaffades av mig för mitt enskilda bruk. Hon begär även delning av lösöre som jag införskaffat långt tidigare för mitt enskilda bruk, hon hävdar att hon har den rätten för att hon har brukat lösöret under samboförhållandet... Hon har ej inköpt någonting till aktuell lägenhet och har heller ej varit skriven här,

hon flyttade ut under Januari månad i år, och begär även interimistiskt att hon ska ha rätt att bo kvar i bostaden och att tingsrätten "ska förbjuda oss att besöka varandra".

Hon poängterar i ansökan att jag äger 14 hus som hon hävdar att jag kan bo i, ( Dessa hus har jag som uthyrningshus, och har aldrig bott i ) i.o.m. att hon ej har ngt boende anser hon att det styrker hennes rätt.

Vi har ej barn, hon är ej gravid, vi har ej varit gifta. Kan hon överta hyresrätten på grund av att hon ej har bostad? Vilka särskilda skäl gäller för att hon ska ha den rätten ? Under det året vi var sammanboende, var det slut under ca 3 månader och sedan fortsatte vi ca 3 månader o.s.v, så effektiv tid tillsammans blir ca 6 månader.

Mvh

Claes Malm

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bevisfrågan

Bevisbördan åvilar normalt den som påstår att ett samboförhållande förelegat. Eftersom hon påstår att ett samboförhållande förelåg vid en tidpunkt du inte anser detta, borde hon ha bevisbördan för detta.

Bodelningen av lösöret

En bodelning sker av samboegendomen, som enligt 3 § Sambolagen utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte annat följer av 4 eller 9 §§. Egendom som införskaffats före samboförhållandet kan alltså inte bli samboegendom, och då inte heller ingå i bodelningen. Bohag (se definition i 6 §, exempelvis är inte bilar bohag) som inte är samboegendom kan inte heller bli föremål för övertagande. Endast om det lösöre som avses har ersatts av annan egendom under samboförhållandet (som dock måste vara bohag för att vara samboegendom) kan bli samboegendom. Exempelvis om du innan förhållandet köpt en matta, sedan under förhållandet sålt den och köpt en ny matta, så skulle den nya mattan utgöra samboegendom.

Att endast hon har brukat egendomen kan alltså inte medföra att egendomen blir samboegendom.

Övertagandefrågan

Du skriver att du införskaffade hyresrätten 5 år innan du och ditt ex träffades. Detta innebär att hyresrätten inte utgör samboegendom (enligt 3 § är samboegendom sådan egendom som införskaffats inför eller under samboförhållandet). Trots detta kan övertagande av gemensam bostad ske. Förutsättningarna för övertagande av bostad som inte är samboegendom framgår av 22 §. De formella förutsättningarna för övertagande är att fastigheten är makarnas gemensamma bostad (definition i 5 §) samt att bostaden är en hyres- eller bostadsrätt. De formella förutsättningarna är alltså i det här fallet uppfyllda.

Om de formella förutsättningarna för övertaganderätt är uppfyllda, så förutsätter ett övertagande att sambon har störst behov av bostaden samt att övertagande kan anses skäligt. Behovsprövningen förordnar att sambon har "synnerliga skäl" att överta bostaden (förutsatt att ni inte har barn tillsammans). Rekvisitet "synnerliga skäl" ska tolkas restriktivt, och måste ge mycket klart utslag till förmån för den som begär att få överta hyres- eller bostadsrätten. Som "synnerliga skäl" exemplifierar lagstiftaren: "Av betydelse vid avvägningen har vidare ansetts bli om en av parterna har vårdnaden om barn som inte är parternas gemensamma. Har samlevnaden varat relativt kort tid – ett eller annat år – har man dock menat, att förekomsten av sådana barn knappast kan medföra att synnerliga skäl föreligger att tilldela vårdnadshavaren bostaden." Att kravet om synnerliga skäl är så högt talar till din fördel. Samtidigt är det så att om ditt intresse av att få ha kvar bostaden inte anses så stort, så ställs kraven på "synnerliga skäl" lägre. I förarbetena nämns om detta intresse exempelvis om motparten (i det här fallet du) är avliden, vilket inte ligger för handen här. Inga andra exempel nämns.

Att ditt ex inte har något boende skulle alltså argumenterats vara ett synnerligt skäl för övertagande, och om du har annat boende skulle det kunna argumenteras för att ditt intresse för bostaden inte är så stort. Argumentet om bostadslöshet lyfts dock inte upp av förarbetena, och det krävs alltså starka skäl för att övertagande ska ske. Det är inte heller alls säkert att dina "flyttningsmöjligheter" (om sådana nu finns, du får självklart argumentera för att så inte är fallet) är sådant intresse som lagstiftaren åsyftar.

Om (vilket jag dock inte tror med hänsyn till hur stark "synnerliga skäl"-kravet är) din exsambo skulle anses ha störst behov av bostaden, så sker ändå inget övertagande om ett sådant är oskäligt. Angående skälighetsbedömningen är det min mening att ert korta förhållande (enligt dig mindre än ett år, och högst två år om din exsambos historia håller) starkt talar för att ett övertagande är oskäligt.


Hoppas du fick svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Josefin JennerheimRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning