Övertagande av gemensam hyresrätt vid samboförhållande

Ett sambopar har fått en hyresrätt där de båda flyttar in. Den ena parten har ett barn på 19 år som fortfarande studerar, och även bor i lägenheten.

Min fråga är nu vem som har rätt till lägenheten vid en separation? Enligt föräldern har denne mest rätt till lägenheten. Stämmer detta?

Tackar på förhand.

mvh lollo

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna i Sambolagen är dispositiva och kan alltså avtalas bort helt eller delvis (9 § sambolagen). Eftersom det inte framgår av din fråga om det finns något samboavtal mellan personerna har jag utgått från sambolagen.

Sambolagen är tillämplig när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett partsförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Vid en eventuell separation skall all samboegendom delas lika mellan samborna om någon av samborna begär detta (8 § sambolagen). Med samboegendom avses bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen) med undantag för egendom enligt 4 § sambolagen.

Av din fråga framgår att samboparet flyttat in i en hyresrätt för att bo tillsammans. I 16 § 2 st sambolagen stipuleras att den sambo som behöver bostaden bäst har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa, utan avräkning. Här ska dock nämnas att det förutsätts att ett övertagande är med hänsyn till omständigheterna övrigt att anses som skäligt. Eftersom det är fråga om en hyresrätt kan ersättning inte förekomma för att föräldern får bostaden. Detta följer av ett förbud i 12 kap 65 § Jordabalken och praxis (Svea Hovrätt 2006-04-07, i mål nr T 8329-05).

Bedömningen om vem som har större behov av lägenheten görs i regel från om någon av samborna har ensam vårdnad över barn och om den ena sambon kommer få svårt att förvärva ny bostad. Även andra tungt vägande skäl kan ha betydelse vid bedömningen. Min bedömning är dock att om barnet i fråga går kvar i gymnasiet torde förälderns behov väga tyngre vid en lottläggning. Avvägningen är emellertid svår och jag hänvisar därför till våra jurister på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen tillbaka till oss.

Med vänlig hälsning,


Francisco StråhleRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning