Övertagande av bostad och bostadslån vid sambodelning

FRÅGA
Hej. Jag har precis separerat med min sambo. Vi äger en bostadsrätt tillsammans. Han har betalat hela kontantinsatsen på 800.000kr och jag inget. Vi står på 50/50 på lånet och har också betalat hälften hälften under tiden vi bott där. Vi har haft lägenheten sedan juni 2016. Hur gör vi med bodelning? Han säger att han bara ska överta lånet och jag får gå. Enligt sambolagen har jag ju rätt till hälften oavsett om han gått in med kontantinsatsen men jag har inget intresse av dessa pengar. Men jag vill att det blir rätt med övertag av lån och evenetuellt utköp av min del (han ska bo kvar). Hur gör vi?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambolagen (SamboL) meddelar att sambors gemensamma bostad, om egendomen förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom (3 § SamboL). Samboegendom ska som huvudregel ingå i sambodelning (8 § 1 st. SamboL). Vid beräkning av din och din sambos respektive andelar i samboegendomen görs en skuldavräkning. Det innebär att din och din sambos andelar i samboegendomen minskas med era respektive skulder (13 § SamboL). Det som återstår av samboegendomen efter att avdrag för respektive sambos skulder har gjorts ska läggas samman, och värdet av egendomen ska därefter delas lika mellan samborna (14 § SamboL). Det är alltså mycket riktigt att du enligt SamboL har rätt till "hälften av bostadsrätten" oavsett om din sambo har stått för kontantinsatsen. Den s.k. behovsprincipen som följer av SamboL innebär att den sambo som bäst behöver den gemensamma bostaden har rätt att få den mot avräkning på sin lott vid sambodelningen (16 § 2 st. SamboL). Om egendomen svarar för fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen, d.v.s. om bostadsrätten svarar mot en skuld som beviljats med säkerhet i bostadsrätten är ytterligare en förutsättning för övertagande av bostaden att den andra sambon befrias från ansvar för fordringen, eller att medel till att betala denna har satts under särskild vård (16 § 3 st. SamboL). P.g.a. bostadens eventuella värdeökning och att både du och din sambo har amorterat på lånet kommer bostadens värde som återstår efter skuldavräkning med stor sannolikhet överstiga de 800 000 kr som motsvarar den kontantinsats din sambo stått för. Som jag förstår din fråga är du inte överhuvudtaget intresserad av att låta avräkna värdet av den gemensamma bostaden som återstår efter skuldavräkning mot din sambos lott vid sambodelningen. Eftersom SamboL utgör s.k. dispositiv lagstiftning kan du och din sambo om ni är överens åsidosätta SamboL genom avtal. Det står alltså dig och din sambo fritt att avtala om hur ni vill göra upp om er egendom, och det är givetvis helt upp till dig att välja om du t.ex. helt vill avstå från den del av bostadens värde som återstår efter skuldavräkning.

Vad beträffar övertagande av lånet är det, som nämnts ovan om inget annat har överenskommits mellan dig och din sambo en förutsättning för din sambos övertagande av bostaden att du befrias från ansvar för skulden. Det blir alltså fråga om att ändra partskonstellationen i låneavtalet så att din sambo står som ensam gäldenär, d.v.s. låntagare. Sådan ändring kräver dock långivarens godkännande, och är alltså inte något som du och din sambo kan avtala om er två sinsemellan. Om långivaren är en bank är bostadslånet framförallt utformat efter era respektive ekonomiska förutsättningar och möjligheter att betala tillbaka lånet. Din sambos personliga ekonomiska förutsättningar och möjligheter att betala tillbaka lånet blir alltså avgörande för huruvida banken är villig att låta din sambo ta över hela lånet. Jag rekommenderar att ni kontaktar den bank i vilken ni har lånet och ber att få möjligheterna till din sambos övertagande av lånet utredda.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2266)
2019-05-25 Bodelning med samboavtal
2019-05-25 Samboegendom och dold samäganderätt
2019-05-25 bodelning mellan sambor
2019-05-24 Vad är föremål för bodelning enligt SamboL?

Alla besvarade frågor (69285)