FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal16/11/2019

Övertagande av bostad när ett samboförhållande upphör

Hej!

Jag har blivit sambo med en man som äger huset vi bor i. Han har två egna barn och jag har två egna barn. Hans dotter är den enda som bor med oss på 50%. Vad händer med huset om han dör? Kan vi avtala bort hans barns rätt till huset så att jag kan bo kvar utan att behöva lösa ut hans barn? Så att de ärver honom först efter min död.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som efterlevande sambo har du ingen lagstadgad arvsrätt (2 kap. 1-4 §§ och 3 kap. 1 § ärvdabalken) e contrario.

Sambolagen
Regleringar av intresse kan dock hämtas från sambolagen, vilken reglerar fall då två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, vilket utgör ett så kallat samboförhållande (1 § SamboL). Ett samboförhållande upphör under vissa i lagen angivna förutsättningar, där bland för det fall någon av samborna avlider (2 § 3 p SamboL).

När ett samboförhållande upphör
När samboförhållandet upphör genom den ena sambons död, kan den efterlevande sambon begära att samboegendomen fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning (8 § 1 st SamboL). En sådan begäran måste framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, det vill säga senast ett år efter sambons död (8 § 2 st SamboL). Dödsboet kan ej begära att bodelning ska ske enligt bestämmelsen (8 § SamboL).

Vad som ingår i bodelningen
Endast samboegendom ingår i bodelningen. Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Dock undantas egendom som ärvts, erhållits genom gåva eller testamente med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda samt vad som ersatt sådan egendom (4 § SamboL).

Övertagande av bostad och bohag
Vid bodelningen har den efterlevande sambon, om denne bäst behöver bostaden eller bohaget, rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att efterlevande sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt (16 § SamboL). Dödsboets behov räknas inte in och som efterlevande sambo kan du därmed kräva att få överta bostaden, vilket förutsätter att du betalar till dödsboet vad bostaden är värd (17 § SamboL). En förutsättning för övertagande är även att bostaden förvärvats för gemensamt bruk samt använts för huvudsakligen detta ändamål och därmed uppfyller kraven på samboegendom och gemensam bostad (3 och 4 §§ SamboL).

Vid bodelning har efterlevande sambo alltid rätt att, vid fördelningen av samboegendomen, få ut egendom som täcker två prisbasbelopp, det vill säga i nuläget 46 500 kronor gånger två. Denna rätt gäller i den mån samboegendomen räcker (18 § 2 st SamboL).

För det fall bostaden inte utgör samboegendom
För det fall bostaden inte utgör samboegendom, kan övertagande endast ske om bostaden utgör hyresrätt eller bostadsrätt (det vill säga inte fast egendom), samt om efterlevande sambo bäst behöver bostaden. Eftersom ni inte har gemensamma barn kräver detta dock att synnerliga skäl talar för det och sannolikheten är därmed liten att ett övertagande skulle ske enligt denna regeln vid den ena sambons död (22 § SamboL).

Upprättande av testamente
Ett annat alternativ, för det fall bostaden inte utgör samboegendom, är att skriva ett testamente som stadgar att bostaden ska tillfalla efterlevande sambo vid den ena sambons död i enlighet med reglerna för upprättande av testamente (10 kap. ärvdabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Jonna AnderbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?