Övertagande av bostad efter upphörande av samboförhållande

FRÅGA
Jag och min sambo ska flytta isär. Hyreslägenheten står på mig vem har rätten till att bo kvar? Jag har även en dotter på 21år som bor hemma.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

I ditt fall blir sambolagen (SamboL) tillämplig. I lagens 3 § står det att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning och att inte något av undantagen i 4 § eller 9 § är tillämpliga. Exempel på undantagen är att en sambo erhållit egendomen genom testamente med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda, eller att ni upprättat samboavtal om att egendomen inte ska ingå i bodelningen. Jag utgår från att något av undantagen inte är tillämpliga. I 5 § tredje punkten SamboL framgår det bland annat att med sambors gemensamma bostad avses en byggnad som samborna eller någon av dem innehar med hyresrätt. Det som framförallt blir avgörande för bedömningen är om hyresrätten har förvärvats för gemensam användning eller inte. Att den står på dig spelar ingen roll om hyresrätten innehas med syfte att använda den gemensamt.

Vad som händer när samboförhållandet upphör
När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas genom bodelning om någon av samborna begär det och begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphört, 8 § SamboL. Vid bodelningen ska era andelar i samboegendomen beräknas, 12 § SamboL. Andelarna ska läggas samman (efter att avdrag gjorts för eventuella skulder som man har hade när samboförhållandet upphörde) och därefter delas lika mellan er, 14 § SamboL. Lottläggningen avgör vem av er som får vilken egendom. Utgångspunkten är att man får behålla det man äger, men har man köpt det för gemensamt bruk ska detta delas.

Övertagande av bostad
I 16 § SamboL framgår det att den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo ska få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. En omständighet som spelar roll i bedömningen är om man har barn och vem som ska bo med barnen. Har du en dotter som kommer att fortsätta bo kvar hos dig torde du ha störst behov av bostaden, men det är viktigt att förstå att även andra omständigheter kan vägas in vid bedömningen, till exempel om en sambo har en nedsatt hälsa, hur bostaden förhåller sig till arbetsplats eller möjligheter att hitta lägenhet på annat håll.

Rätten att överta egendomen innebär inte att sambon som avlämnar egendomen förlorar värdet av denna, utan ger den övertagande sambon att mot avräkning på sin andel eller genom att lämna egendom eller betala ta över egendomen. Istället för att lämna egendom kan den andra sambon betala motsvarande belopp i pengar, 17 § SamboL.

Sammanfattning
Det är av betydelse att veta om hyresrätten förvärvats för gemensam användning för att det överhuvudtaget ska bli aktuellt för att denna ska ingå i en bodelning. Vid bedömningen av vem som ska behålla bostaden görs en behovsprövning och att du har en dotter talar till stor del för att du har störst behov av den. Det är dock viktigt att vara medveten om att ytterligare omständigheter beaktas vid behovsprövningen.

Hoppas att du fick din fråga besvarad. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2737)
2020-09-30 Sambolagen
2020-09-30 Ska jag som blivande sambo dela på lån, amortering etc trots att jag inte äger bostaden?
2020-09-30 Rätt att ta del av min sambos arv
2020-09-30 Skillnad mellan sambo och giftemål gällande arv

Alla besvarade frågor (84692)