Överlåtelse av onoterade aktier - Går det att framtvinga en försäljning?

2021-04-05 i Bolag
FRÅGA
HejStäller en fråga angående min far 74 år och farbror 75 år som har haft bilfirma med lika del i ägande tillsammans i över 50år. Min far vill lägga av ( har han velat göra i många år ) och hans bror låtsar att även han vill detta men i själva verket motarbetar detta för att hans son jobbar i företaget. Sonen har fått frågan om han vill köpa ut min far men han säger att han inte är intresserad. Med andra ord så återstår bara en försäljning men där blir han motarbetad av brodern samt hans familj. Jag har tagit upp detta med min kusin ( sonen ) att fassan inte vill hålla på längre MEN han menar på att min far kan sluta jobba om han vill men man behöver ju inte stänga ner firman.Jag menar på att min far skall inte behöva tvingas ha sina pengar låsta i företaget om han inte vill fortsätta men blir som sagt motarbetad på alla punkter när man talar om utköp försäljning mm.Min fråga är finns det något sätt att tvinga fram antingen en försäljning eller att dom köper ut honom så han äntligen kan få njuta av pensionärslivet.Farbrodern och hans fru samt son jobbar i firman och styr och ställer mot min far som är ensam och han orkar inte ta diskutionerna med om för han får det surt i efterhand så han orkar/vill inte ta tag i det därav drar det bara ut.Kan han inte tvinga fram utköp eller försäljning är det möjligt att han skriver någon form av kontrakt där han skriver över äganderätten på mig men har rätt till tillgångarna ?Som sista utväg så får jag ta fajten med dom.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din pappa äger en bilfirma tillsammans med sin bror, det vill säga din farbror, och ägarandelarna är lika stora. Såvitt jag förstår önskar din pappa avyttra sin andel, ett besked som dock inte har mottagits särskilt väl av övriga i släkten. Du undrar därför vad som gäller i det här avseendet och huruvida han kan framtvinga en försäljning. Utifrån din ärendebeskrivning går det inte att avgöra i vilken associationsform rörelsen bedrivs, men utgångspunkten i den fortsatta framställningen kommer bli att det rör sig om ett aktiebolag och av uppenbara skäl ett onoterat sådant. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är aktiebolagslagen (ABL).

Givet ägarstrukturen i bolaget lyder det korta svaret på din första delfråga att det inte är möjligt att framtvinga en försäljning, vilket ska utvecklas nedan. Däremot står det din pappa fritt att, i enlighet med principen om aktiers fria överlåtbarhet (4 kap. 7 § 1 st. ABL), sälja sina aktier till vem han vill varför svaret på din andra delfråga blir att det är fullt möjligt att överlåta ägarandelen till dig. Det ska emellertid noteras att inkråmet, det vill säga tillgångarna i bolaget, inte är knutna direkt till innehavet av aktierna (jfr 4 kap. 1 § ABL). Ett aktiebolag är en egen juridisk person varför tillgångarna formellt ägs av bolaget och inte av delägarna personligen. Om din pappa överlåter sitt innehav till dig är det du som sedan har rätt till utdelning i bolaget. Inte din pappa. Därför kan denne inte heller "ha rätt till tillgångarna" såsom du beskriver det ovan. Men för det fall du skulle inträda som ägare i bolaget finns det naturligtvis ingenting som hindrar dig från att i gåva skänka vidare all erhållen utdelning till din pappa.

När det gäller din första delfråga kan följande anföras i ett något mer utvecklat resonemang. Avtalsfriheten är tämligen långtgående i Sverige. I vissa i lag angivna situationer kan det förvisso föreligga en kontraheringsplikt (tvång att avtala) och ohederliga avtal eller avtal om att begå brott kan i regel inte civilrättsligt genomdrivas i domstol (pactum turpe). Men i mångt och mycket är det parterna själva som dikterar villkoren för ett avtal och när ett sådant överhuvudtaget ska träffas. Följaktligen går det i regel inte att tvinga någon att ingå ett avtal. I aktiebolagslagen finns dock regler om tvångsinlösen av aktier. Där sägs att en aktieägare som innehar mer än 90 % av aktierna i ett aktiebolag (majoritetsägaren) har rätt att av övriga aktieägare i bolaget lösa in återstående aktier och den vars aktier kan lösas in har rätt att få sina aktier inlösta av majoritetsaktieägaren (22 kap. 1 § 1 st. ABL). I klartext innebär detta att om din farbror hade ägt mer än 90 % av bilfirman hade din pappa kunnat framtvinga en försäljning och således begärt att din farbror skulle lösa ut honom, eller rättare sagt lösa in hans aktier. I det här sammanhanget ska det även framhållas att det är förbjudet för onoterade aktiebolag att förvärva egna aktier (19 kap. 4 § ABL). Ett upplägg enligt vilket firman, genom en minskning av förmögenhetsmassan, hade löst ut din pappa är alltså inte heller möjligt att genomföra.

Avseende din andra delfråga om äganderätten till din pappas andel i bolaget kan övergå till dig gäller följande. Mot bakgrund av den ovan nämnda principen om aktiers fria överlåtbarhet är detta, som tidigare påpekats, fullt möjligt. Risken för inlåsning av aktieägare i ett bolagsförhållande har varit starka skäl för lagstiftaren att på olika vis skydda ägare mot otillbörliga begränsningar i rätten att avyttra aktier. Men märk väl att bolagsordningen kan uppställa vissa hinder som i praktiken leder till inskränkning av den fria överlåtbarheten, vilka följer enligt nedan.

Samtyckesförbehåll - Ett sådant får upptas i bolagsordningen för ett bolag som inte är avstämningsbolag och innebär att en eller flera aktier endast får överlåtas med bolagets samtycke (4 kap. 8 § ABL). Det ska också framgå av förbehållet om det är styrelsen eller bolagsstämman som ska pröva frågan (4 kap. 9 § 1 st. 1 p ABL).

Förköpsförbehåll - Ett sådant får tas in i bolagsordningen för ett bolag som inte är avstämningsbolag och innebär en aktieägare eller annan viss utpekad person först ska erbjudas att få köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare (4 kap. 18 § ABL).

Hembudsförbehåll - Tas också upp i bolagsordningen och innebär mycket förenklat att trots att en äganderättsövergång har skett åläggs förvärvaren av aktierna att efterhöra om det finns någon annan (i regel annan befintlig aktieägare) som vill lösa in aktierna till det pris som har erlagts (4 kap. 27 § ABL).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Det finns ingenting i din ärendebeskrivning som tyder på att det i bilfirmans bolagsordning har tagits in något eller några av de ovan nämnda förbehållen. Min uppfattning är att din pappa inte kan framtvinga ett förvärv av hans andel i bolaget, men att det samtidigt står honom fritt att godtyckligt sälja innehavet till vem han vill, vilket självfallet även innefattar personer utanför släkten.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (746)
2021-10-18 Kan jag starta ett aktiebolag trots skuld till KFM?
2021-09-30 Fastighet som ägs genom enskild firma
2021-09-30 Vilka lagar ska jag ha koll på vid bildande av AB?
2021-09-29 Solidariskt ansvar i handelsbolag

Alla besvarade frågor (96614)