Överlåtelse av lös egendom i samband med utmätning

2016-01-17 i Utmätning
FRÅGA
Hej! Min far har efter att han blivit utbränd fått skulder på ca 140 tusen. Nu vill kronofogden att han ska sälja bla sin båt som är han käraste ägodel. Kan han skriva över båten på mig som en gåva för att slippa sälja den? Jag har tyvärr inte själv möjlighet att köpa den för vad den är värd.
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


En fysisk person av myndig ålder äger som huvudregel förfoga över sin egendomsmassa efter eget behag. Från denna regel finns en rad undantag vilka alla på något vis karaktäriseras av en förlorad rådighet över viss eller all egendom.


Vid ekonomiska svårigheter kan utmätning eller konkurs komma att ske. Utmätning (specialexekution) innebär att specifik egendom tas i anspråk, medan konkurs (generalexekution) betyder att gäldenären (den skuldsatte) förlorar rådighet över alla sina tillgångar. Eftersom det i förevarande fall rör sig om en enstaka båt bör det vara tal om om utmätning. Avgörande för din fars möjligheter att överlåta båten till dig genom gåva (blandat fång) blir därför om utmätning hunnit beslutas. När så väl skett förlorar din far rådighet över båten, varav följer att den ej längre kan överlåtas utan kronofogdemyndighetens samtycke (se 3 kap. 29 § utsökningsbalken).


Noterbart är att det även om överlåtelse kan ske inte nödvändigtvis är rekommendabelt att företa sådan. Detta följer av att risken för en konkursansökan ökar markant då utmätningsbar egendom av betydande värde genom gåva byter ägare och att sådan gåva om konkursansökan företas inom tre år från dess givande kan återvinnas (återtas) (se 4 kap. 2 och 6 §§ konkurslagen). Din far har således ringa möjligheter att överlåta båten till dig, vilket är en avsedd och nödvändig effekt av lagstiftningen. Hade det förhållit sig annorlunda vore principen om avtals bindande verkan utan betydelse och samhället i dess helhet dysfunktionellt.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll