Överlåtelse av handelsbolagsandel

2016-01-16 i Bolag
FRÅGA
Min svåger och jag har sedan fyra år drivit ett företag inom trävarubranschen. Jag tänker nu börja studera och vill sälja min andel i företaget till min kusin. Företaget drivs i form av ett handelsbolag! Kan jag då sälja min andel? Hur gör vi?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Det är fullt möjligt att överlåta en andel i ett handelsbolag. Före överlåtelse sker bör emellertid din svågers samtycke inhämtas då din kusin annars inte kan inträda som bolagsman utan endast skulle få rätt att uppbära vad som tidigare var din andel av bolagets resultat och motsvarande andel av eventuell skifteslikvid efter bolagets upplösning samt att säga upp bolaget eller på annat sätt kräva dess upplösning (se 2 kap. 21 § lagen om handelsbolag och enkla bolag). När samtycke väl inhämtats behöver ett avtal slutas i vilket det kan vara lämpligt att reglera diverse ansvarsfrågor och inta bestämmelser om regressrätt (jfr. 2 kap. 22 § nämnda lag) jämte annat av intresse. Efter det att avtal slutits måste överlåtelsen registreras i handelsregistret (se 4 och 13 §§ handelsregisterlagen).


Eftersom de ekonomiska riskerna av att överlåta ett handelsbolag kan vara betydande får det anses rekommendabelt att ta hjälp av en jurist vid i synnerhet utformningen av överlåtelseavtalet. De kostnader som är förenade därmed blir typiskt sett betydligt mindre än de som riskerar följa av ett illa utformat avtal och potentiella framtida konflikter förebyggs.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86450)