Överlåtelse av bolag till bröstarvingar

2015-01-19 i Bolag
FRÅGA
Jag är en 61-årig byggföretagare som planerat gå i pension och överlåta aktiebolaget till mina två söner som sedan flera år arbetar som anställda i företaget. Jag har även tre döttrar och vill inte att överlåtelsen ska bli orättvis bland syskonen. Hur skriver man och genomför detta på ett juridiskt riktigt och rättvist sätt?Tacksam för kontakt med er.Med vänlig hälsning Lennart Larsson
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att redogöra för de alternativ jag menar är bäst för dig att använda dig utav med tanke på ditt syfte med överlåtelsen.

Överlåtelse genom gåva

I regel gäller att om man ger gåvor till sina bröstarvingar, så är detta att betrakta som ett förskott på arv, se 6 kap. 1 § ärvdabalken(ÄB) här. I bestämmelsen finns alltså en presumtion för att avräkning ska ske! Detta gäller dock inte om annat har föreskrivits eller om det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett att det inte skulle betraktas som en gåva. Således gäller alltså, om Du väljer att genom gåva överlåta ditt bolag till sönerna, att det verkligen måste framgå att detta inte är ett förskott på arv. I detta läge är det att föredra att man upprättar ett gåvobrev till förmån för mottagaren där det framgår att summan(värdet av aktierna) inte skall räknas som förskott på arv. Viktigt är även att det tydligt framgår att det verkligen rör sig om en gåva och inte exempelvis ett lån.

Då en överlåtelse sker genom gåva tar mottagaren över den tidigare ägarens omkostnadsbelopp. Detta innebär i praktiken att dina söner då kommer att inträda i ditt tidigare skattemässiga ställe(detta gäller även ditt eventuellt sparade utdelningsutrymme)!

Överlåtelse genom försäljning

En grundläggande aktiebolagsrättslig princip är att aktier fritt kan överlåtas och förvärvas. Detta innebär alltså din försäljning är helt privat och Du har möjligheten att själv göra upp med dina söner hur överlåtelsen skall gå till. Viktigt att känna till är dock att när det sker en förändring av ägarförhållandena i ett fåmansaktiebolag ska Du anmäla detta till Skatteverket. Det gör Du genom att fylla i en ändringsanmälan och lämna/skicka den till Skatteverket. Blanketten hittar Du här: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4639.4.6efe6285127ab4f1d2580003851.html.

Denna frihet till överlåtelse kan i vissa fall inskränkas genom diverse förbehåll som finns i ett aktiebolags bolagsordning eller ett eventuellt aktieägaravtal. Förbehållen jag syftar på är: Samtyckesförbehåll, förköpsförbehåll och hembudsklausul. Det är viktigt att känna till detta innan man planerar en överlåtelse av aktier! Om dessa förbehåll eller aktieägaravtal ej finns, då är det alltså fritt fram för dig att överlåta dina aktier till vem Du vill.
- Samtyckesförbehåll regleras i 4 kap. 8 § aktiebolagslagen, se här
- Förköpsförbehåll regleras i 4 kap. 18 § aktiebolagslagen, se här
- Hembudsklausul regleras i 4 kap. 27 § aktiebolagslagen, se här

Avseende hur Du rent konkret kan agera för att överlåtelsen inte skall anses som "orättvis" i förhållande till dina övriga bröstarvingar skall sägas att det är en fråga som är väldigt svår att svara på. Ur en objektiv synvinkel så kommer överlåtelsen att framstå som "orättvis" eftersom att dina söner erhåller aktierna i bolaget, medan dina döttrar inte får någonting. Oberoende av om Du väljer att överlåta aktierna genom gåva(med föreskrift om att det inte är förskott på arv) eller genom en försäljning, så är ingen av dessa överlåtelser att betrakta som förskott på arv. Detta innebär att alla dina bröstarvingar tar lika stor lott vid din framtida bortgång och det kan te sig som någorlunda "orättvist" ur dina döttrars synvinkel.

Det jag rent konkret kan rekommendera är att Du väljer att överlåta lika stor del av aktierna till vardera bröstarvinge. Om inte det är aktuellt för dig/er, men att Du ändå känner att Du på något sätt vill gynna dina döttrar, så vitsordar jag att Du upprättar ett testamente till förmån för dina döttrar. I testamentet kan Du, om Du vill, inskränka sönernas arvsrätt till förmån för dina döttrar. Viktigt att känna till är att en bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott(vilket motsvarar halva arvslotten), oberoende av hur testamentet ser ut. Vi på Lawline kan bistå dig med hjälp att upprätta ett testamente. Priset för detta är 1495 kr. inklusive moms och Du kan göra detta direkt via vår hemsida, se http://lawline.se/avtal/testamente .

Jag har ovan redogjort för de alternativ jag menar bäst lämpar sig att vidta i din situation. Jag hoppas att jag tolkat dina frågeställningar på ett korrekt sätt och att Du är nöjd med de svar jag har gett dig! Du är självfallet välkommen att höra av dig om det råder några oklarheter eller om Du har några frågor i övrigt. Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll