Överlåtelse av andel i dödsbo

Hej!

Samma dag som vi skulle ha bouppteckning för en äldre kvinna så överlåter ena dödsbodelägaren barnbarnet, (pappan är död) sitt arv och dödsbodelägarskap till sin mamma, av speciella skäl, som varit sambo med den avlidna pappan.

Nu tycker övriga dödsbodelägare att de ska få en chans att godkänna denna överlåtelse innan jag skickar in bouppteckningen för registrering. Den som är bouppgivare känner att det är konstigt att hon skriver under bouppteckningen med en dödsbodelägare som hon inte har godkänt.

Hur gör man in ett sånt här läge?

Ska de godkänna den "nya" dödsbodelägaren?


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Dina frågor är relativt kortfattade varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång. Den lagstiftning som huvudsakligen reglerar arvsrätten i Sverige är ärvdabalken (ÄB). Men när det gäller just överlåtelse av andelar i dödsbo, dvs. överlåtelse av arv, saknas uttryckliga lagregler, både i ÄB och i annan lag. Däremot har den här typen av ärenden behandlats i rättspraxis och doktrin (den rättsvetenskapliga litteraturen). Notera för övrigt att överlåtelse av arv inte är detsamma som arvsavstående, vilket innebär avstående av arv till förmån för egna arvingar. Och resultatet av en avsägelse blir att dödsbodelägarens rätt till arv upphör och att dennes del av arvet istället fördelas mellan övriga arvtagare eftersom en särskilt angiven mottagare då saknas.

En dödsbodelägare har rätt att förfoga över sin andel i boet och kan därför överlåta denna genom försäljning, byte eller gåva. Överlåtelsen kan äga rum såväl före som efter bouppteckningens förrättande. Ovanstående förutsätter naturligtvis att överlåtelsen är civilrättsligt giltig, dvs. att det inte föreligger några ogiltighetsgrunder som exempelvis tvång, svek, ocker eller annan otillåten påverkan från någon av avtalsparterna, vilka i det här fallet är barnbarnet och dennes mamma. Men utifrån din ärendebeskrivning finns det ingenting som tyder på att så skulle vara fallet varför överlåtelsen torde vara giltig. Det kan innebära att förvärvaren, alltså mamma, får träda in som dödsbodelägare istället för överlåtaren, den ursprungliga arvtagaren, barnbarnet, och då med samma rätt som övriga dödsbodelägare, jfr Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2001 s. 59. Barnbarnet och mamma kan också tillsammans uppträda som dödsbodelägare om barnbarnet endast skulle överlåta en kvotdel av hennes andel boet.

Men notera följande. Om överlåtelsen sker före upprättandet av arvskifteshandlingen är den endast giltig om mottagaren också har arvsrätt efter arvlåtaren. Det betyder att barnbarnet inte kan överlåta andelen i boet till sin mamma i nuläget eftersom hon, såvitt jag kan bedöma, inte har arvsrätt efter den avlidna kvinnan. Däremot kan överlåtelsen genomföras efter arvskiftet, för då behöver inte mottagaren ha arvsrätt efter den avlidne. Resultatet blir egentligen detsamma, barnbarnets del av arvet kommer att tillfalla hennes mamma. Men skillnaden här är att mamman inte får ställning som dödsbodelägare varför hon inte heller direkt kan påverka förvaltningen av boet eller det kommande arvskiftet, alltså när tillgångarna ska skiftas/fördelas.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis och under förutsättning att mamman inte har arvsrätt efter den avlidna kvinnan behöver inte övriga dödsbodelägare godkänna mamman som ny dödsbodelägare. Frågan faller nämligen helt och behöver således inte behandlas eftersom hon enligt min mening inte kan träda in i boet i nuläget. Det kan först ske vid arvskiftet.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”