Överlåtelse av aktier i privat aktiebolag

2015-12-25 i Bolag
FRÅGA
Jag och min bror har startat ett investmentbolag. Vi vill, tillsammans, behålla hälften av aktieinnehavet och sälja andra hälften till släktingar och vänner. Vi vet att vi kan göra detta via "pappersvägen", men skulle för enkelhetens skull vilja göra det via en bank. Bolaget är litet, 100 000kr i aktiekapital. Går det?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


För att aktier skall kunna överlåtas annorledes än i fysisk form fordras att det bolag som utgivit dem är ett avstämningsbolag vars värdepapper registrerats hos en central värdepappersförvaltare (se 1 kap. 10 § aktiebolagslagen samt 4 kap. 2 § lagen om kontoföring av finansiella instrument). Är bolaget inget avstämningsbolag måste bolagsordningen ändras genom beslut vid bolagsstämma (jfr. 7 kap. aktiebolagslagen).


Hur en överlåtelse av aktier i ett avstämningsbolag tillgår rent praktiskt framgår av 5 kap. lagen om kontoföring av finansiella instrument av vars inledande paragraf kan utläsas att anmälan om ändring av bland annat ägarförhållanden skall registreras. Eftersom det för närvarande endast finns en central värdepappersförvaltare att välja (Euroclear Sweden AB) skall anmälan följaktligen sändas till denna.Vad därefter gäller banks eventuella inblandning är det ytterst fråga om vilka tjänster banken är villig att erbjuda. Lämpligt vore att ta kontakt med avsedd bank och därvid fråga om den är villig att bistå vid överlåtelse av aktier i ett privat aktiebolag.


Överlåtelse kan således ske digitalt om bolaget är ett avstämningsbolag, medan det ytterst är upp till banken att välja vilka tjänster den vill erbjuda (inom vissa ramar).
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86732)