Överlåtelse av AB samt fråga om A-kassa för företagare.

2018-07-01 i Bolag
FRÅGA
Vi är två personer som äger 50% var i ett aktiebolag . Då orderingången är dålig funderar vi på att sälja bolaget alternativt lägga ner. Vi har inga skulder. Är det möjligt att sälja bolaget till ett engelskt Ltd som är familjerelaterat (sonen) till en av aktieägarna) Det engelska bolaget är verksamt inom samma bransch och kan vidga marknaden utöver Sveriges gränser och hitta nya kundsegment och på så sätt fortsätta verksamheten. Kan det uppköpta bolaget förbli ett svenskt AB och behålla sitt namn och organisationsnummer? Kan vi (före detta ägare) efter försäljningen få anställning i det uppköpta bolaget på deltid? Får man uppbära A-kassa den tid man inte jobbar? Vi är medlemmar i Småa.Tack på förhand
SVAR

Hej.

Tack för att vänder dig till Lawline med din fråga. Kort svar finnes längst ned.

Överlåtelse av aktiebolag.

När det gäller överlåtelser av aktiebolag finns det inga formella regler om vem som du får överlåta ett aktiebolag till. När man överlåter ett aktiebolag överlåter man inte bolaget på samma sätt som t.ex. ett enkelt bolag eller ett handelsbolag utan man överlåter bara aktierna. Detta innebär att de inskränkningar som kan finnas är om aktierna är tyngda av någon inskränkning i överlåtelserätten. Sådana kan vara förköpsklausuler, samtyckesklausuler eller dylika klausuler enl. 4 kap. aktiebolagslagen. Om dock hela aktieinnehavet önskar avyttra till utomstående (alla aktieägare) blir detta inget problem. Sammanfattat får du och din kompis sälja aktierna till din kompis son och-/eller det engelska Ltd som önskar köpa bolaget.

A-kassa.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring gäller både arbetstagare och företagare (3§ lag om arbetslöshetsförsäkring). Definitionen enligt denna lag om när en företagare räknas som arbetslös är när den fysiska personen inte längre bedriver näringsverksamheten eller företar vidare åtgärder i företaget (35§ lag om arbetslöshetsförsäkring) alternativt när näringsverksamheten upphört definitivt vid en helhetsbedömning (36§ lag om arbetslöshetsförsäkring). Som åtgärd räknas inte åtgärder som sker av nödvändighet under oförutsägbara situationer. T.ex. får man vidta mindre åtgärder för att undvika oförutsägbara katastrofer.

Definitionen av företagare är när man skatterättsligt (uppfyller kraven enligt 13 kap. 1§ inkomstskattelagen) bedriver näringsverksamhet enl 34§ lag om arbetslöshetsförsäkring.

För att vara berättigad arbetslöshetsförsäkring enligt huvudregel krävs att:

1. Man uppfyller grundvillkoren enl. 9, 10 och 11§ lag om arbetslöshetsförsäkring. Detta innebär att man under tiden man önskar A-kassa ska vara arbetsför minst 3 tim/arbetsdag eller i genomsnitt 17 tim/veckan. Man ska dessutom vara registrerad hos den offentliga arbetsförmedlingen samt i överrikt stå till arbetsmarknads förfogande. Sammanfattat ska man alltså försöka och kunna arbeta/hitta arbete (9§ lag om arbetslöshetsförsäkring). Vidare får man inte ersättning om man studerar, är tjänstledig eller har förfarit försumligt vad gäller relevant information vid tidigare arbetsersättningsfall eller medlemskapet i övrigt (10§ lag om arbetslöshetsförsäkring).

2. Man uppfyller arbetsvillkoret enl 12-14§§ lag om arbetslöshetsförsäkring. Detta innebär att man minst ska ha haft förvärvstid i 6 månader och arbetat minst 80/tim per kalendermånad alternativt förvärvstid i 480 timmar i en sammanhängande tid av 6 månader med ett minimum om arbetade 50 timmar per kalendermånad (12§ lag om arbetslöshetsförsäkring).

Tid då man haft semester och ersättningsgiltig ledighet räknas in under förvärvstid. Dock räknas ej ledighet som baseras på sjukdom, försvarsplikt eller barns födelse (13§ lag om arbetslöshetsförsäkring).

Uppfyller man dessa villkor är man berättigad grundförsäkringen. För att få inkomstrelaterad inkomstförsäkring måste man vidare uppfylla kraven:

1. Man uppfyllt kravet om arbetsvillkor inom senaste inträdet som medlem i en arbetslöshetskassa (12§ 2st lag om arbetslöshetsförsäkring). Detta innebär att man ska ha uppfyllt kravet för arbetsvillkor inom det senast medlemskapet.

2. Man uppfyller medlemskravet enligt 7§ lag om arbetslöshetsförsäkring som menar att man minst måste varit medlem i en försäkringskassa i minst 12 månader.

Specialregler för företagare.

En skillnad som föreligger är hur företagares inkomstbaserade ersättning räknas ut. Till grund för den inkomstbaserade ersättning räknar man samman företagarens normalarbetstid och dagsförtjänst (25§ lag om arbetslöshetsförsäkring). För företagare baseras underlaget för dagtjänst på företagarens senaste inkomst från företaget (37§ lag om arbetslöshetsförsäkring). Detta framgår av beslutet om slutlig skatt. Om det dock är mer förmånligt kan man istället ta underlaget från inkomstsnittet av de senaste 2 åren som föregår det sista året. Alltså man backar till 2 och 3 år istället för att kolla det sista året.

Sammanfattat svar:

Det saknas formella regler om vem som man får överlåta ett svenskt aktiebolag till i vilket ni väljer köpare. Överlåtelse av ett aktiebolag fungerar egentligen på samma sätt som överlåtelse av aktier. Detta innebär att ni får överlåta bolaget/ert aktieinnehav till din kompis son eller det engelske Ltd som önskar expandera. Vad gäller frågan om ni är berättigade A-kassa krävs det att ni båda varit aktiva i företaget enligt gränser som beskrivs ovan. Om ni dock arbetat normala arbetstider (8 tim/arbetsdag) i minst 6 månader samt varit med i någon försäkringskassa i minst 6 månader bör ni båda vara berättigade A-kassa. Att dock sitta som styrelse och gå på möte 1-2 ggr per år räknas inte.

Ett råd är att prata med Småa angående dit medlemskap och fråga för ett exakt svar vad de anser.

Vänligen

Henrik Berg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (655)
2020-08-06 Bolagsstämma beslutsförhet
2020-07-31 Aktieägares personliga ansvar
2020-07-17 Sälja aktiebolag till underpris
2020-07-15 Har aktieägare i fåmansbolag rätt till insyn?

Alla besvarade frågor (82781)