Överklagande till Högsta domstolen angående förordnande av god man

2017-01-31 i God man
FRÅGA
Jag har ansökt om att bli god man åt min mamma, som har en demensdiagnos men som inte att svår att kommunicera med. Jag blev nekad att bli god man och har nu överklagat det beslutet till Hovrätten. Om jag skulle bli nekad även där, finns det någon ytterligare instans jag har rätt att överklaga till? Vem avgör hur stor vikt som ska ställas vid den demenssjuka personens egen vilja om den personen, som i min mammas fall, kan ge uttryck för sin vilja?
SVAR

Hej Yvonne, tack för dina frågor!

Nästa instans att överklaga till är Högsta domstolen. Som part i målet har du rätt att överklaga, men för att högsta domstolen ska ta upp en fråga till prövning krävs att ett prövningstillstånd meddelas, vilket kan ske på två grunder enligt Rättegångsbalken 54 kap 10§;

Om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar frågan, så kallas prejudikatsdispens. Om det annars finns synnerliga skäl för prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit, eller att utgången i målet uppenbarligen beror på grovt misstag eller förbiseende i hovrätten.

Kraven är ställda relativt högt och det är således inte säkert att din fråga kommer prövas av Högsta domstolen även om du skulle överklaga dit.

Till din andra fråga. Godmanskap ska förordnas om en person på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att bevaka sin rätt. Ett sådant beslut får inte fattas utan samtycke av den för vem god man ska förordnas, om inte detta hindras på grund av hälsotillståndet.. Detta stadgas i 11 kap 4§ Föräldrabalk, FB. Om den enskilde, din mamma i detta fall, föreslår en viss person att vara god man ska denne förordnas om hen är lämplig att utföra uppdraget och vill göra det. Innan ett förordnande sker ska lämpligheten hos den tänkte gode mannen kontrolleras. Släktskap anses ofta vara en fördel vid utövandet av godmanskap. Att din mamma önskat dig som god man borde, utan mer vetskap om er situation, vara en fördel.

Hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (531)
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet
2021-07-25 Vem betalar arvode till god man?
2021-07-15 Ansökan om god man

Alla besvarade frågor (94235)