Överklagan till hovrätten

2016-12-08 i Domstol
FRÅGA
Har överklagat blankt till hovrätten, vad innebär det för mig. Gör hovrätten först en prövning om det finns anledning att gå vidare. Min advokat och åklagaren tror inte domen blir annsn, kan det innebära att jag får stå för kostnader osv...Hur lång tid har jag på mig att dra tillbsks den.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer vi att gå igenom allmänna regler om överklagande i en brottmålsprocess eftersom vi utgår från att det är ett brottmål det rör sig om i ditt fall.

Generellt sett för att hovrätten ska pröva tingsrättens dom eller beslut krävs prövningstillstånd, 49:12 rättegångsbalken (RB) (se här). I brottmål ser det lite annorlunda ut beroende på vad för typ av mål det är. Det krävs endast prövningstillstånd om den tilltalade endast dömts till böter eller frikänts från ansvar för brott som inte har högre straff än fängelse 6 månader, 49:13 1 st. 1-2 p RB (se här). Alltså krävs inte prövningstillstånd, utan målet kommer tas upp i hovrätten, om den tilltalade dömts till högre straff än böter eller om den tilltalade frikänts men brottet kan ge högre straff än 6 månader.

Hovrätten ska meddela prövningstillstånd om någon av följande punkter är uppfyllda, 49:14 RB (se här):

1. Ändringsdispens – om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till

2. Granskningsdispens – om det inte går att bedöma riktigheten av tingsrättens avgörande utan en fullständig överprövning

3. Prejudikatdispens – om avgörandet inrymmer någon principiellt intressant fråga

4. Extraordinär dispens – om det annars finns synnerliga skäl för en fullständig överprövning.

Hovrätten kan även meddela partiellt prövningstillstånd, 49:14a RB, vilket innebär att prövningstillståndet bara avser en viss del av avgörandet (se här).

Krävs prövningstillstånd i hovrätten ska tingsrättens dom innehålla uppgift om detta, 49:15 RB (se här). En part som vill överklaga tingsrättens dom i brottmål ska göra detta skriftligen inom 3 veckor från den dag då dom meddelades. Överklagan ska lämnas in till tingsrätten, 51:1 RB (se här).

Ett överklagande får återkallas innan hovrättens dom har meddelats, enligt 51:24 RB (se här).

Den som döms för ett brott kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna för den offentlige försvararen och för målsägandebiträdet. När domstolen lämnar sin dom kommer de också besluta om hur mycket den dömde ska betala tillbaka. Hur mycket den dömde ska betala beror bland annat på de kostnader som varit och vilka förutsättningar den dömde har att betala.

Kontentan av det hela är alltså att i vissa fall behövs prövningstillstånd för att ett mål ska tas upp i hovrätten. Hur det ser ut i ditt fall kan vi tyvärr inte svara på eftersom vi inte vet vad det gäller. Du har rätt att återkalla din överklagan innan hovrätten har meddelat dom och gällande rättegångskostnaderna så kan den som döms för ett brott bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna.

Hoppas att svaret ger dig viss vägledning!

Det här svaret är framtaget i samarbete med Lawline och Juriststudenternas rådgivning (JR). JR är en ideell grupp juriststudenter verksamma under Juridiska föreningen vid Umeå Universitet.

JR Umeå
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (453)
2020-12-01 Vad sker under en rättegång?
2020-11-30 Vart vänder man sig för att få resning i avslutat mål?
2020-11-30 Kan man "ogilla" en dom i efterhand?
2020-11-28 Olämpliga ageranden i rättssalen

Alla besvarade frågor (86900)