Överklagan enligt förvaltningslagen vs. kommunallagen

Hej,

Jag skulle vilja veta om likheter/skillnaderna mellan bestämmelserna i kommunallagen och förvaltningslagen när det gäller regler om överklagande?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga har jag valt att jämföra förvaltningslagen (FL) och kommunallagen (KomL) utifrån fyra frågor.

Vem får överklaga?

Förvaltningslagen: Rätt att överklaga enligt förvaltningslagen tillfaller den som beslutet angår om beslutet har gått honom eller henne emot (42 § FL). Detta är dock en ganska vag formulering, varför det kan vara svårt att bestämma vem som ska ha rätt att överklaga. En huvudregel är dock att den som är part i ett ärende har rätt att överklaga. Det kan t.ex. vara en sökande som har fått en ansökan avslagen eller en person som fått ett förbud riktat mot sig från en myndighet. Endast den som ansökt om förmånen kan överklaga avslaget, ingen annan. Exempel på när en person inte räknas som part i ett ärende är då en person anmäler till en myndighet att myndigheten bör ingripa mot en annan person. Det beslut som fattats av myndigheten kan då inte överklagas av personen som gjorde anmälan till myndigheten från början.

Kommunallagen: Rätt att överklaga enligt kommunallagen tillfaller varje medlem i kommunen (13 kap 1 § KomL). Den som vill överklaga ett beslut behöver alltså inte beröras av beslutet för att ha rätt att överklaga. Samtidigt finns det ingen möjlighet för någon som inte är medlem i kommunen att överklaga beslutet.

Vilka beslut får överklagas?

Förvaltningslagen: Ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt (41 § FL).

Kommunallagen: De beslut som får överklagas är beslut som fattats av:

- Kommunfullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund

- Beslut som fattats av en nämnd eller partssammansatt organ om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art

- Beslut av förbundsstyrelsen om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art

- Beslut som revisorer fattar gällande sin förvaltning och jäv (13 kap 2 § KomL).

Hur ska beslut överklagas?

Förvaltningslagen: Ett överklagande enligt förvaltningslagen ska ske skriftligen och lämnas in till den myndighet som beslutat i ärendet. Myndigheten lämnar sedan in överklagandet till högre instans. I överklagandet ska det stå vilket beslut som personen vill överklaga och på vilket sätt hen vill att beslutet ändras (43 § FL). I 3-4 § förvaltningsprocesslagen finns ytterligare bestämmelser om vad ett överklagande ska innehålla så gå gärna dit och läs.

Kommunallagen: Ett överklagande enligt kommunallagen ska ske skriftligen och lämnas in till förvaltningsrätten. I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundar sig på (13 kap 4 § KomL).

När ska beslut överklagas?

Förvaltningslagen: Överklagandet ska ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från den dag som den som överklagar fick del av beslutet genom myndigheten (44 § FL).

Kommunallagen: Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens, regionens eller kommunalförbundets anslagstavla (13 kap 5 § KomL).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sanna WallRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”