Överklagan av socialsekreterarens beslut

Hej!

Min mamma har ett läkarintyg som bekräftar flera kroppshinder som leder till att hon inte kan jobba heltid utan kan endast arbeta 25% av tiden dvs 2 timmar per dag. Och detta har bedömts långvarigt enligt läkarintyget.

Läkaren har intygat att smärta i axlarna pga diskbråck i halsryggen samt dömningar i hand, psykisk ohälsa pga ångest då hon får hjärtklappning, svettningar och tremor pga stress och trötthet.

Mamma får ekonomiskt bistånd från Socialen och trotts läkarintyget så vägrar socialsekreteraren att mamma ska endast jobba 25%. Vad säger lagen om detta? Skulle ni kunna specificera alla paragrafer och förklara vad som gäller? Detta kommer vi då att använda som grund till klagomål på socialsekreterarens beslut.

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör överklagande av socialsekreterarens beslut och vad som gäller vid arbete på deltid. Jag kommer börja med att gå igenom gällande rätt och applicera det på ditt fall och avsluta med en rekommendation.

Beslut

1. Sjukpenning

Rätten till sjukpenning beslutas av försäkringskassan.

Du kan få sjukpenning om du:

inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning (27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande. är försäkrad i Sverige.

Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt ska det beaktas om den försäkrade på grund av sjukdomen inte kan utföra sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder honom eller henne. (27 kap. 46 § socialförsäkringsbalken.)

2. Försörjningsstöd

Beslut om försörjningsstöd tas av socialnämnden (rätten till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen).

Socialsekreterarens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (40 §/22 a § förvaltningslagen) inom tre veckor från att din mamma fick ta del av beslutet från socialnämnden (44 §/23 §). Överklagandet ska vara skriftligt och ges in till socialnämnden (myndigheten som fattat beslutet) som först överväger att ändra beslutet (43 §/23 §). Om det inte ändras skickar de vidare överklagan till förvaltningsdomstolen. I överklagandet ska det anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt du vill att det ska ändras. (Förvaltningslagen får en ny lydelse som träder ikraft 1 juli 2018, därför är det två paragrafer).

Med varje beslut ska bifogas instruktioner för hur överklagan ska göras och inom vilken tid.

Läkarintyget

Ibland är läkarintyget otydligt för anställda hos försäkringskassan och socialnämnden och det vill ha konkreta exempel på vilken typ av arbete som kan utföras och inte. Så det kan vara bra att be läkaren att specificera vilka uppgifter din mamma klarar av och inte.

Intygen bör alltså, både ur medicinsk och rättslig synvinkel, förutom sjukdomstillstånd eller diagnos, innehålla en beskrivning av funktionsnedsättning, arbetets krav eller innehåll och sambandet däremellan som leder till en eventuell nedsättning av arbetsförmågan.

Med funktionsnedsättning avses en beskrivning av hur sjukdomen påverkar den försäkrades kroppsliga (eller mentala) funktion. Arbetets innehåll motsvarar en beskrivning av vilka arbetsmoment som förmågan ska bedömas emot. Det kan handla om att beskriva arbetsuppgifter i det arbete personen har eller arbetsuppgifter på arbetsmarknaden i stort. En bedömning av om det finns ett samband mellan en nedsatt funktion och arbetets innehåll är en viktig förutsättning för att fastställa att nedsatt arbetsförmåga beror på de funktionsnedsättningar som sjukdomen orsakar och inte på andra omständigheter.

Läkarintygets bedömning

Läkarintyget ska innehålla sådan information att försäkringskassan kan bedöma vilken arbetsförmåga du har. Försäkringskassan avgör sedan om nedsättningen av arbetsförmågan ger rätt till sjukpenning.

Viktiga uppgifter i läkarintyget:

Diagnos, den eller de sjukdomar och skador som påverkar arbetsförmågan. Funktionsnedsättning, den funktionsnedsättning, fysisk och/eller psykisk, som sjukdomen eller skadan medför. Aktivitetsbegränsning, den eller de aktivitetsbegränsningar som funktionsnedsättning innebär i arbetet och/eller i vardagen. Alltså vad du inte kan göra av det du behöver i ditt arbete eller i vardagen.

Lagen

Lagen har inga bestämmelser om vad som gäller när man är sjukskriven på deltid och vad som gäller för beslut kring det. Besluten tas av socialsekreteraren och utifrån dennes bedömning av situationen. Läkarintyget ska ge socialsekreteraren en uppfattning om hur illa det är och vilken möjlighet det finns till att börja jobba heltid igen. Målet från socialnämndens sida är att alla ska komma tillbaka till arbetet på heltid.

Rekommendation

Jag rekommenderar dig att vända dig till fackförbundet som kan hjälpa att författa en överklagan. Facket kan hjälpa att föra din mammas talan mot arbetsgivaren.

Om det går till domstol ska ni lägga krut på att argumentera för er sak där. I Sverige är det fri bevisprövning vilket betyder att alla bevis kan tas upp som argument för er sak. Det är alltså inte reglerat i lag vad som gäller, utan det handlar om att bevisa oförmågan att arbeta. Bedömningar görs från fall till fall. Det är en bedömning utifrån olika intyg så som läkarintyg och inte utifrån lagtext.

Med vänlig hälsning

Greta ApelmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000