Överklagan av ett skolplaceringsbeslut

FRÅGA
Är skolplaceringsbeslut att betrakta som myndighetsutövning? Är det någon skillnad mellan de beslut som överklagas med laglighetsprövning och de som överklagas med förvaltningsbesvär?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar först att svara på frågan om myndighetsutövning och sedan gå vidare till att förklara skillnaderna mellan laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Slutligen redogör jag för när ett överklagande av ett skolplaceringsbeslut sker genom laglighetsprövning och när det sker genom förvaltningsbesvär.

Är det myndighetsutövning att fatta beslut om skolplacering?

Ja, när ett skolplaceringsbeslut fattas innebär det myndighetsutövning. Detta eftersom det handlar om att det offentliga fattar ett beslut riktat mot en medborgare.

Laglighetsprövning och förvaltningsbesvär

Det är skillnad mellan en laglighetsprövning och ett förvaltningsbesvär.

En laglighetsprövning grundar sig på kommunallagens regler om överklagande. En sådan prövning kallas också för kommunalbesvär. Vid en laglighetsprövning undersöker domstolen om kommunens beslut strider mot någon lagregel. I sådant fall ändrar inte domstolen beslutet, utan upphäver det bara. (se 13 kap 8 § kommunallagen, här)

Förvaltningsbesvär grundar sig istället på förvaltningslagens regler om överklagande. Vid en sådan prövning undersöker domstolen både om beslutet överensstämmer med lagen och om beslutet är lämpligt/skäligt utifrån gällande regler. (se 40-49 §§ förvaltningslagen, här)

Var kan ett skolplaceringsbeslut överklagas?

Ett skolplaceringsbeslut kan överklagas till antingen förvaltningsrätten eller till Skolväsendets överklagandenämnd. Vilken av dessa överklagandet ska skickas till beror på vilken grund beslutet om skolplacering har fattats på.

Ett skolplaceringsbeslut baserat på närhetsprincipen kan bara överklagastill förvaltningsrätten. Domstolen kommer då enbart att göra en laglighetsprövning, dvs avgöra om beslutet är förenligt med lag. Anser domstolen att beslutet har kommit till på fel sätt, ska det upphävas. Anledningen till att det bara kan ske en laglighetsprövning är att det inte finns någon regel i skollagen som föreskriver att ett sådant beslut kan överklagas på något annat sätt (se 10 kap 30 § 1 st skollagen, här samt 13 kap 2 och 3 §§ kommunallagen)

Är skolplaceringsbeslutet istället baserat på undantaget från närhetsprincipen finns det däremot en regel om överklagan i skollagen. Denna går före kommunallagens regler om överklagan. Vid sådana beslut ska överklagan istället skickas till Skolväsendets överklagandenämnd. Det kommer då att göras en prövning av saken och själva skolplaceringsbeslutet kan ändras. Det är med andra ord ett förvaltningsbesvär. (se 10 kap 30 § 2 st samt 28 kap 12 § 1 st p. 6 skollagen, här)

Observera att jag utgått från skolplaceringsbeslut vad gäller grundskolan. Dock gäller dessa regler kring överklagande även för placering i förskoleklass. (se 9 kap 15 § samt 28 kap 12 § 1 st p. 6 skollagen).

Sammanfattning

Ett skolplaceringsbeslut är alltså att se som myndighetsutövning. vad gäller laglighetsprövning och förvaltningsbesvär är de två olika slags överklagandeformer. Vid förvaltningsbesvär kollar domstolen även på om beslutet bör ändras eller inte. Beroende på vilken regel ett skolplaceringsbeslut grundar sig på sker överklagan antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll