Överklagan av beslut (av kommun) om att ansökan inte kommit in i rätt tid

2018-01-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Min organisation har ansökt hos kommunen om bidrag. Kommunen säger att de inte fått in ansökan och att ansökningstiden nu gått ut. Jag är säker på att ansökan skickades in. Om vi vill starta en rättsprocess mot kommunen. Blir det en tvist i tingsrätt eller hamnar tvisten i förvaltningsrätten? På vilka grunder? Frågan blir ju om ansökan inkommit till myndigheten inom utsatt tid (som jag förstår att vi har bevisbördan för?).
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så verkar ni inte ha fått något form av beslut i frågan eftersom de hävdar att det inte ens kommit in en ansökan. Om så är fallet finns det därmed ingen möjlighet till överklagan eftersom att det inte finns något beslut att överklaga. Har ni dock fått ett avvisningsbeslut där det framgår att ansökan avvisas på grund av att den inte kommit in i tid kan det beslutet gå att överklaga.

Vid kommunala beslut blir det som huvudregel s.k. laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL) som prövas av förvaltningsrätt, vilket som det låter går ut på att pröva själva beslutets laglighet och beslutet kan endast upphävas inte ändras. Det kan vara svårt att vinna framgång med sådan talan då det är en ganska strikt prövning, beslutet måste i princip stå i direkt strid med lag för att kunna upphävas. Endast kommunmedlem kan överklaga i form av laglighetsprövning (10 kap. 1 § KL).

Nu vet inte jag vilket typ av bidrag det är ni sökt, om det rör sig om ett bidrag på kommunalnivå som helt beslutats enligt kommunalrättsliga regler så gäller som regel ovan sagda. Det skulle dock kunna vara statsbidrag som kommunen är utgivare av, isåfall kan särskild lag reglera överklagandeförfarandet och andra regler bli tillämpliga (10 kap. 3 § KL). Isåfall kan det röra sig om s.k. förvaltningsbesvär enligt förvaltningsprocesslagen (FPL). Sådant överklagande prövas också utav förvaltningsrätten men ska skickas in till beslutsmyndigheten (kommunen i det här fallet), se 6a § FPL. Här är inte prövningen lika strikt och domstolen har möjlighet att antingen ändra beslutet eller skicka tillbaka beslutet för ny prövning av beslutsmyndigheten (kommunen). Det är avsändaren som ansvarar för att handlingen kommer in i rätt tid, och när det dessutom rör sig om en fråga om handlingen överhuvudtaget skickats in blir det avsändaren som har bevisbördan.

Oavsett om det är laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär som det rör sig om så gäller en överklagandetid på 3 veckor. Vid förvaltningsbesvär räknat från det att klagande tagit del av beslutet (6a § andra stycket FPL), vid laglighetsprövning räknat från den dag att beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla (10 kap. 6 § KL).

Som sagt så låter det inte som att ni har fått beslut i frågan och om ni inte har fått ett beslut i frågan så finns det inget att överklaga. Vad jag kan se finns inte heller någon annan möjlighet att väcka frågan i domstol (utan beslut). Det som blir av vikt här är att kommunen antagligen har brustit i sin registrering av handlingen, då det inkommer till kommunen blir det en allmän handling och ska därmed registreras i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen. Hade registrering skett så hade med största sannolikhet handlingen inte kunnat försvinna. Det blir därmed en fråga som ni skulle kunna uppmärksamma Justitieombudsmannen (JO) på, då det skett felaktig hantering av allmän handling. JO kan dock inte företa någon åtgärd annat än att rikta kritik mot kommunen, vilket alltså kan bli en form av upprättelse men inget sätt att ge er direkt möjlighet till kompensation.

Hoppas du känner att du fått vägledning i din fråga, utan närmare uppgifter är det svårt för mig att ge dig mer information som förklarar hur läget blir i just er situation. Du är varmt välkommen att skicka in en ny fråga till oss här på Lawline där du utvecklar ytterligare eller ringa oss på vår telefonrådgivning för närmare vägledning.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (707)
2022-01-22 Var ska man folkbokföra sig?
2022-01-17 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?

Alla besvarade frågor (98612)