Överklaga till Högsta domstolen - prövningstillstånd

2015-06-29 i Domstol
FRÅGA
När hovrätten dömt en för försök till våldtäkt på anhörig o dom fallit på 1,3 års fängelse, är det ens någon rimlig chans till överklagan?Läste att uppskov endast ges i synnerliga skäl. Men han måste ändå någon ta sitt straff,så är det väl?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du har valt att vända dig till Lawline!

När det gäller brottmål, vilket försök till våldtäkt är, prövas talan i allmän domstol. Allmän domstol består av tre instanser, vilka är: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Jag tolkar din fråga som att du undrar under vilka förutsättningar Högsta domstolen prövar en dom som meddelats av hovrätten.

Till att börja med kan nämnas att det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva en hovrätts dom (se här). Högsta domstolen får in cirka 5100 ansökningar om prövningstillstånd varje år, varav cirka 140 stycken ansökningar beviljas (se här). Det är alltså endast i ett fåtal fall som Högsta domstolen väljer att meddela prövningstillstånd och därmed prövar en hovrättsdom. Prövningstillstånd ska nämligen endast meddelas om:
1- Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen (prejudikatdispens)
eller
2. Det finns synnerliga skäl till en sådan prövning, så som att det finns grund för resning, eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (extraordinär dispens) (se här).

Med prejudikatdispens menas att själva prövningen av målet leder till att Högsta domstolen skapar ett prejudikat, det vill säga att de avgör ett mål som sedan fungerar vägledande för andra, lägre instanser som genom avgörandet får klarhet i hur de ska döma i liknande fall i framtiden. Prövningen av ett mål anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen när en fråga inte har prövats tidigare eller det råder oklarheter i hur man ska döma i en viss fråga. Huruvida någon sådan fråga föreligger i ditt fall är svårt att svara på då hänsyn ska tas till samtliga omständigheter i fallet. Jag har tyvärr för lite information om ditt fall för att kunna uttala mig om vad som gäller.

Vad gäller den extraordinära dispensen ska det som tidigare nämnts föreligga grund för resning, att domvilla förekommit eller att det skett ett grovt förbiseende eller ett grovt misstag i hovrätten för att prövningstillstånd ska meddelas. När grund för resning föreligger kan du läsa om här, med domvilla menas att ett grovt formellt fel förekommit och med grova förbiseenden eller grova misstag avses felaktigheter vid själva sakprövningen. Synnerliga skäl kan alltså till exempel föreligga när hovrätten har tillämpat fel lag eller på något annat sätt agerat uppenbart felaktigt och detta har påverkat utgången i målet.

Om Högsta domstolen väljer att meddela prövningstillstånd, prövar målet och då finner att en person inte är skyldig till brottet ska denne inte heller avtjäna något straff för det. Finner de å andra sidan att det står utom rimligt tvivel att personen har begått brottet, ska denne avtjäna sitt straff.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (419)
2020-07-27 Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt.
2020-07-27 En advokat glömde att överklaga
2020-07-22 Juridisk rättvisa i en brottmålsrättegång
2020-07-21 Kan tingsrätten avvakta med att skicka ut en dom?

Alla besvarade frågor (82613)