Överklaga kommuns beslut

2021-02-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Jag undrar om vad som gäller när en kommun utfärdar lokala föreskrifter som missgynnar ett fåtal av kommunens innevånare. D.v.s. enligt min mening bryter mot kommunallagen andra kap §3 Likställighetsprincipen.Gäller föreskriften eller är den ogiltig?Är föreskriften olaglig eftersom den bryter mot lagen?Vilka påföljder kan komma ifråga om en kommnun bryter mot kommunallagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Likhetsprincipen stadgas, precis som du säger, i kommunallagens (KomL) 2 kap. 3 §. Överklaganden av dessa beslut hanteras i såväl kommunallagen som förvaltningslagen (FL).

Vad likställighetsprincipen innebär

Principen innebär att kommuner och regioner ska behandla alla invånare lika om det finns sakliga skäl för annat. Likställighetsprincipen kan endast åsidosättas om det i annan lag finns stöd för det, eller om det finns objektiva skäl för det.

Vad du kan göra om du anser att beslutet strider mot principen

Att en kommun fattat ett beslut som strider mot likställighetsprincipen innebär inte automatiskt att beslutet blir ogiltigt. Det är upp till förvaltningsdomstolen, eller i vissa fall Länsstyrelsen, att avgöra detta, på initiativ av en överklagan. Det innebär att om ingen överklagan görs, kommer kommunens föreskrift att fortsätta gälla, trots att det egentligen strider mot likställighetsprincipen.

Beroende på vad det är för typ av föreskrift som fattats, ser överklagandeprocessen lite olika ut. Det görs antingen genom en så kallad laglighetsprövning, eller genom ett så kallat förvaltningsbesvär. Oavsett är överklagandetiden endast tre veckor från dess att protokollet lagts upp kommunens elektroniska anslagstavla respektive från dess att den berörda personen blivit delgiven beslutet (13 kap 5 § KomL och 44 § FL).

Om det är ett beslut som ska överklagas genom laglighetsprövning kan rätten endast upphäva beslutet, eller låta det kvarstå (13 kap 8 § KomL). Om det är ett förvaltningsbesvär kan domstolen även besluta om att ändra beslutet, det vill säga fatta ett nytt beslut.

Om du vill ha vidare vägledning kring hur du överklagar beslutet, vänligen återkom till oss med mer uppgifter kring vad föreskriften angår.

Hoppas du är nöjd med ditt svar och lycka till!

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96470)