Överklaga kommuns beslut

Hej,

Jag undrar om vad som gäller när en kommun utfärdar lokala föreskrifter som missgynnar ett fåtal av kommunens innevånare. D.v.s. enligt min mening bryter mot kommunallagen andra kap §3 Likställighetsprincipen.

Gäller föreskriften eller är den ogiltig?

Är föreskriften olaglig eftersom den bryter mot lagen?

Vilka påföljder kan komma ifråga om en kommnun bryter mot kommunallagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Likhetsprincipen stadgas, precis som du säger, i kommunallagens (KomL) 2 kap. 3 §. Överklaganden av dessa beslut hanteras i såväl kommunallagen som förvaltningslagen (FL).

Vad likställighetsprincipen innebär

Principen innebär att kommuner och regioner ska behandla alla invånare lika om det finns sakliga skäl för annat. Likställighetsprincipen kan endast åsidosättas om det i annan lag finns stöd för det, eller om det finns objektiva skäl för det.

Vad du kan göra om du anser att beslutet strider mot principen

Att en kommun fattat ett beslut som strider mot likställighetsprincipen innebär inte automatiskt att beslutet blir ogiltigt. Det är upp till förvaltningsdomstolen, eller i vissa fall Länsstyrelsen, att avgöra detta, på initiativ av en överklagan. Det innebär att om ingen överklagan görs, kommer kommunens föreskrift att fortsätta gälla, trots att det egentligen strider mot likställighetsprincipen.

Beroende på vad det är för typ av föreskrift som fattats, ser överklagandeprocessen lite olika ut. Det görs antingen genom en så kallad laglighetsprövning, eller genom ett så kallat förvaltningsbesvär. Oavsett är överklagandetiden endast tre veckor från dess att protokollet lagts upp kommunens elektroniska anslagstavla respektive från dess att den berörda personen blivit delgiven beslutet (13 kap 5 § KomL och 44 § FL).

Om det är ett beslut som ska överklagas genom laglighetsprövning kan rätten endast upphäva beslutet, eller låta det kvarstå (13 kap 8 § KomL). Om det är ett förvaltningsbesvär kan domstolen även besluta om att ändra beslutet, det vill säga fatta ett nytt beslut.

Om du vill ha vidare vägledning kring hur du överklagar beslutet, vänligen återkom till oss med mer uppgifter kring vad föreskriften angår.

Hoppas du är nöjd med ditt svar och lycka till!

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”