Överklaga kommunfullmäktiges beslut

2021-04-10 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Vad finns det för möjligheter till överklagan av ett i kommunfullmäktige redan fattat beslut om att etablera en vindkraftpark? Vilka felaktigheter exvis i beslutsprocessen eller i informationen till de boende skulle kunna riva upp beslutet? Med vänlig hälsning,Maria Andersson
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar under vilka förutsättningar det går att överklaga kommunfullmäktiges (KF) beslut att etablera en vindkraftspark.

Regler härom stadgas kommunallagen (2017:725, KL).

1 Laglighetsprövning

KL 13 kap 1 § stadgar att: Varje medlem av en kommun eller en region har rätt att få lagligheten av kommunens eller regionens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

1.1 Innebörden av laglighetsprövning

Av bestämmelsen framgår rätten att laglighetspröva kommunala beslut. Laglighetsprövning skiljer sig från förvaltningsbesvär i flera avseenden. Det krävs inte att saken berör den sökande själv utan möjligheten är öppen för alla kommunmedlemmar. Domstolen får inte ändra beslutet utan endast upphäva det. Domstolens prövning omfattar bara beslutets laglighet, inte dess lämplighet.

1.2 Vilka som får överklaga

Alla kommunmedlemmar har rätt att överklaga beslut. Av 1 kap 5 § KL framgår att medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. En person kan alltså vara medlem i flera kommuner och har då överklaganderätt i flera kommuner. Medlem av en region är den som är medlem i någon av de kommuner som ingår i regionen.

1.3Vad avses med beslut?

Utgångspunkten för vad som kan överklagas är att alla former av beslut kan överklagas. Det krävs inte att besluten har några direkta rättsverkningar. Exempelvis har det ansetts möjligt att pröva ett beslut av en kommun att utropa sig till kärnvapenfri zon (RÅ 1990 ref. 9). Även rena partsbesked har ansetts möjliga att överklaga (RÅ 1985 2:43). Avseende ska mer fästas vid beslutets yttre form, dvs. att det dokumenterats i protokoll snarare än beslutets innehåll och dess verkningar. I RÅ 1987 ref. 143 hade en kommuns personalorgan ingått ett kollektivavtal. Denna rättshandling var enligt HFD:s majoritet av civilrättslig natur och inte ett beslut som kunde överklagas med kommunalbesvär. Dalman m.fl. (2011, s. 585) anser att rättsfallet är oklart. Det skulle kunna tolkas som att HFD ansåg att organet inte var en nämnd.

1.4 Överklagandetid

Nedan hänvisas till regler om överklagandetidens utgång samt under vilka förutsättningar det överklagade beslutet ska upphävas.

KL 13 kap 5 § Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, regionens eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Tiden för överklagande av en gemensam nämnds beslut räknas från det att tillkännagivandet skett på anslagstavlorna i samtliga samverkande kommuner och regioner.

Tillkännagivandet av protokollsjusteringen måste finnas på anslagstavlan under hela överklagandetiden för att tiden ska löpa ut.

KL 13 kap 6 § Om överklagandet före överklagandetidens utgång har kommit in till kommunen, regionen eller kommunalförbundet istället för till förvaltningsrätten, ska överklagandet ändå prövas. Detsamma gäller när överklagandet av en gemensam nämnds beslut kommit in till någon av de samverkande kommunerna eller regionerna. Grunder för upphävande av besluten

KL 13 kap 7 § Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

KL 13 kap 8 § Ett överklagat beslut ska upphävas, om
1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

2 Slutsats

Förutsatt att du är kommunmedlem (se avsnitt 1.2) och att det är fråga om ett beslut (se avsnitt 1.3) får du överklaga beslutet. En nackdel med laglighetsprövning är att beslutets lämplighet inte prövas (se avsnitt 1.1).

Vilka felaktigheter ska leda till att beslutet upphävs?

Det behövs troligen mer uppgifter för att kunna besvara frågan i denna del. Jag gör ett försök utifrån allmänna regler, exempelvis på krav att höra grannar.

Tillstånd etc.?

Vindkraftverk som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken kan enligt 12 kap. miljöbalken omfattas av anmälningsskyldighet till tillsynsmyndigheten för samråd om vindkraftverket kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Här är det lämpligt att kontakta din kommun eller länsstyrelsen för information om vad som gäller.

Områdesskydd?

I 7 kap. miljöbalken finns regler om områdesskydd. Redan vid planeringen av vindkraftverk bör man utreda om den tilltänkta platsen omfattas av dessa regler.

Samråd?

Oavsett om vindkraftverket krävde något myndighetstillstånd eller inte så är det alltid bra att samråda med grannarna innan bygget genomförs. Ägaren måste ta reda på om den planerade anläggningen orsakar buller som kan störa grannar etc.

Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Isak Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96504)