Överklaga kommunalt beslut?

2020-10-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vart vänder man sig för ett överklagande utav socialtjänstens beslut kring en olämplig förälders umgängesrätt med sitt spädbarn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är socialnämnden som i sin omsorg om barn och unga ska tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett mål om umgänge har avgjorts (5 kap. 1 § SoL). Socialnämnden är en kommunal nämnd.

Kommunala beslut överklagas som utgångspunkt genom laglighetsprövning (13 kap. 1 § kommunallagen, KL). Beslutet kan dock överklagas genom förvaltningsbesvär om det i lag eller annan författning finns särskilda bestämmelser om överklagande (13 kap. 3 § KL). I SoL finns särskilda bestämmelser om att vissa av socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol (16 kap. 3 § SoL). Ett sådant överklagande är dock inte möjligt avseende beslut kring umgängesrätt.

Det innebär att socialnämndens beslut kring en förälders umgängesrätt kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. KL. Beslutet ska överklagas skriftligt. I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska ges in till förvaltningsrätten (13 kap. 4 § KL). Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens, regionens eller kommunalförbundets anslagstavla att protokollet över beslutet justerats (13 kap. 5 § KL).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?