Överklaga ett beslut som vunnit laga kraft

Hej! Jag upplever mig felaktigt behandlad av en kommuns socialtjänst rörande ekonomiska bistånd när jag var ungdom på slutet av 1990-talet (vilket har påverkan än idag) och funderar på vilka juridiska möjligheter det finns att klaga på beslut så långt efteråt samt i så fall vilken instans det skulle vara? Antar att varken förvaltningsrätt eller JO tittar över när så lång tid har gått? Går det att nå uppgörelser med en kommun om man är överens om att felaktiga beslut har fattats utan att gå till domstol? Nyfiken och tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om lagakraftvunna domar

Huvudregeln är att ett förvaltningsbeslut vinner laga kraft tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten som beslutet om saken, enligt 44 § förvaltningslagen. Ett beslut som vunnit laga kraft kan inte längre angripas genom ett överklagande. Då beslutet togs 1990, har det alltså gått 29 år sedan beslutet vunnit laga kraft, varför den inte längre kan överklagas.

Det finns dock extraordinära rättsmedel som kan användas i syfte att få ett felaktigt beslut omprövat. Dessa är resning, återställande av försutten tid och rättsprövning. Rättsmedlet som möjligtvis skulle kunna tillämpas i ditt fall är resning som regleras i 37 b § FPL. Resning beviljas i ett mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det finns alltså ingen tidsgräns inom vilket resning måste sökas. Ju tidigare man söker dock, desto större chans har man att få sin resning beviljad. Instansen som i ditt fall skulle pröva målet om resning är kammarrätten då beslutet togs av socialtjänsten som är en förvaltningsmyndighet, se 8 § 3 p. lag om allmänna förvaltningsdomstolar.

Rekvisiten för resning

För att beviljas resning ska det handla om ett beslut som har en viss grad av rättsliga, personliga, ekonomiska eller faktiska verkningar. Det ska dock även som ovan nämnts, föreligga synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Exempel på detta är att nya omständigheter eller bevis tillkommit som ställer saken i en "helt eller delvis ny dager".

Bedömningen i ditt fall

Då det nästan gått 30 år sedan domen vunnit laga kraft kommer det förmodligen vara mycket svårt att få beslutet prövat på nytt. Förmodligen kommer inte heller JO göra en utredning pga. att det gått så långt tid. Du kan försöka kontakta socialnämnden i din kommun i syfte att nå en uppgörelse men även detta kommer förmodligen bli svårt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sam NaderiRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”