FrågaPROCESSRÄTTDomstol06/12/2020

Överklaga en hovrättsdom

Hej! Jag hittade mitt egna mål på er hemsida

https://lawline.se/answers/olaga-tvang

Jag skulle vara den "skyldige"

Jag vann i tingsrätten, men de överklagade till hovrätten där det enbart satt kvinnor i hela salen. Var dömd innan jag ens klev in i salen tyvärr..

Har aldrig haft med polisen eller något att göra tidigare och jag anser att jag är oskyldigt dömd! Har inte begått något olagligt sen domen infall och undrar nu ifall jag på något vis kan överklaga? Då denna "prick" gör att jag knappt kan få ett jobb i min hemstad.

Hur går jag tillväga?

Mvh Linus

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller överklaganderätten, vilket regleras i Rättegångsbalken (RB).

De allmänna domstolarna består av tre instanser. Dessa är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen (HD).

Eftersom ditt ärende redan prövats i tingsrätten och hovrätten är HD den enda möjliga instansen kvar. En hovsrättsdom får överklagas till HD enligt 54 kap. 1 § RB. För att HD ska ta upp målet krävs ett s.k. prövningstillstånd enligt 54 kap. 9 § RB. Det är väldigt svårt att få prövningstillstånd i HD och enligt 54 kap. 10 § RB ges ska detta endast ske om:

1. Det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HD (prejudikatdispens) eller
2. Det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgångspunkt i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (extraordinär dispens).

Prejudikatdispens

Prejudikatdispens meddelas i första hand när tidigare saknas vägledande rättsfall från HD, i en viss rättsfråga, som tagits upp i överklagandet till Högsta domstolen. Att hovrätten dömt fel är inte ett skäl för prejudikatdispens. Den andra punkten är vad som kallas extraordinär dispens. Prövningstillstånd på denna grund kan i viss mån meddelas för att korrigera felaktiga hovrättsdomar som saknar prejudikatintresse. Nedan kommer jag redogöra för vad som krävs för att få resning samt domvilla. Dessa är båda två extraordinära rättsmedel men att dessa föreligger kan också vara grund för att få prövningstillstånd.

Resning

Grund för resning finns enligt 58 kap. 2 § RB om:

1. någon ledamot av rätten, där anställd tjänsteman eller åklagaren med avseende på målet har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om något brott som har avseende på målet ligger ombud, ställföreträdare eller försvarare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antas ha inverkat på målets utgång,
2. om någon lagfaren domare eller åklagaren har varit jävig och det inte är uppenbart att jävet har saknat betydelse för målets utgång,
3. om någon skriftlig handling, som åberopats till bevis, har varit falsk eller om ett vittne, en sakkunnig eller en tolk har avgett falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antas ha inverkat på utgången,
4. om någon omständighet eller något bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats eller om det, med hänsyn till vad sålunda åberopas och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott, för vilket han dömts, eller
5. om den rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag.

Domvilla

Förutsättningarna för domvilla regleras i 59 kap. 1 § RB:

Dom som vunnit laga kraft skall efter klagan av den vars rätt domen rör på grund av domvilla undanröjas,

om målet har tagits upp trots att det har förelegat ett rättegångshinder, som högre rätt haft att beakta självmant vid ett överklagande,om domen givits mot någon, som inte har varit rätteligen stämd och inte heller har fört talan i målet, eller genom domen någon, som inte har varit part i målet, lider förfång,om domen är så oklar eller ofullständig att det inte framgår av den, hur rätten har dömt i saken ellerom det i rättegången förekommit något annat grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång.

Sammanfattning

Eftersom jag inte vet mer om ditt fall är det svårt för mig att svara på huruvida en överklagan skulle vara möjligt, förmodligen inte, då ett prövningstillstånd är svårt att få igenom och resning är ett extraordinärt rättsmedel som kräver särskilda omständigheter.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”