FrågaPROCESSRÄTTDomstol15/11/2016

Överklaga dom till HD

Hej.

Jag är ärlig när jag säger att jag lämnade positivt prov på tbc när jag körde en vän som rökte cannabis. (Passiv rökning) Jag förklarade som det var och han kamraten har avlönat sitt straff. (Jag blev av med körkortet 3år sedan)

Jag fick en friande dom från tingsrätten. Åklagaren överklagade och jag och kamraten var in till Svea hovrätt och sa samma sak. Hovrätten ändrade min friande dom till åklagarens favör, kan jag överklaga domslutet? Det var riktigt låga värden jag lämnade...

Jag är tacksam för svar.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur och när en får överklaga finns i rättegångsbalken (RB).

När det gäller brottmål så prövas dessa i allmän domstol. Denna består av tre instanser - tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen (HD). En hovsrätts dom får överklagas till HD enligt 54 kap. 1 § RB. För att HD ska ta upp målet krävs prövningstillstånd enligt 54 kap. 9 § RB. Det är väldigt svårt att få prövningstillstånd i HD och enligt 54 kap. 10 § RB ges det endast om:

1. Det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HD (prejudikatdispens) eller
2. Det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgångspunkt i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (extraordinär dispens).

Prejudikatdispens meddelas i första hand när tidigare saknas vägledande rättsfall från HD, i en viss rättsfråga, som tagits upp i överklagandet till Högsta domstolen. Att hovrätten dömt fel är inte ett skäl för prejudikatdispens. Den andra punkten är vad som kallas extraordinär dispens. Prövningstillstånd på denna grund kan i viss mån meddelas för att korrigera felaktiga hovrättsdomar som saknar prejudikatintresse. Nedan kommer jag redogöra för vad som krävs för att få resning samt en dom undanröjd på grund av domvilla. Dessa är båda två extraordinära rättsmedel men att dessa föreligger kan också vara grund för att få prövningstillstånd.

Resning

Grund för resning finns enligt 58 kap. 2 § RB om:

1. någon ledamot av rätten, där anställd tjänsteman eller åklagaren med avseende på målet har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om något brott som har avseende på målet ligger ombud, ställföreträdare eller försvarare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antas ha inverkat på målets utgång,
2. om någon lagfaren domare eller åklagaren har varit jävig och det inte är uppenbart att jävet har saknat betydelse för målets utgång,
3. om någon skriftlig handling, som åberopats till bevis, har varit falsk eller om ett vittne, en sakkunnig eller en tolk har avgett falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antas ha inverkat på utgången,
4. om någon omständighet eller något bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats eller om det, med hänsyn till vad sålunda åberopas och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott, för vilket han dömts, eller
5. om den rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag.

Klagan över domvilla

Enligt 59 kap. 1 § RB kan en dom undanröjas på grund av domvilla om:

1. målet har tagits upp trots att det har förelegat ett rättegångshinder, som högre rätt haft att beakta självmant vid ett överklagande,
2. om domen givits mot någon, som inte har varit rätteligen stämd och inte heller har fört talan i målet, eller genom domen någon, som inte har varit part i målet, lider förfång,
3. om domen är så oklar eller ofullständig att det inte framgår av den, hur rätten har dömt i saken eller
4. om det i rättegången förekommit något annat grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång.

Överklaga till HD

Mot bakgrund av tidigare redovisat är det ytterst svårt att få prövningstillstånd och jag tror inte du kommer få det mot bakgrund av det du berättar i din fråga. Om du ändå vill överklaga ska du göra det skriftligen. Skrivelsen ska du sedan ge in till hovrätten. Den ska ha kommit in till dem inom fyra veckor från den dag då domen meddelades, enligt 55 kap. 1 § RB. Vidare ska ditt överklagande innehålla uppgifter om:

1. den dom som överklagas,
2. i vilken del domen överklagas och vilken ändring av domen som du yrkar på,
3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende hovrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas och
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”