Överklaga bygglov

Jag ska överklaga ett bygglov som skolan har ansökt till kommunen att bygga skola framför våran tomtgård

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar över möjligheterna att överklaga bygglovet. Eftersom jag inte har mycket information ska jag redogöra generellt för möjligheterna att överklaga ett bygglov.

Regler om överklagande av bygglov regleras främst i plan- och bygglagen (PBL) och i förvaltningslagen (FL).

Ett beslut om bygglov får överklagas till länsstyrelsen (13 kap. 3 § PBL). Bestämmelser om vem som får överklaga beslutet regleras i 22 § förvaltningslagen (13 kap. 8 § PBL).

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår (22 § FL). För att beslutet ska vara överklagbart krävs att beslutet har en faktisk effekt för den som berörs av beslutet (se till exempel RÅ 2004 ref. 8). Enligt praxis har ägare till de fastigheter som direkt gränsar till den fastighet för vilken bygglov ansökts ansetts ha rätt att överklaga. Även andra som bor i närheten kan i vissa fall ha rätt att överklaga ett beslut om bygglov.

Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet och överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar samt vilken ändring i beslutet som du begär (13 kap. 16 § PBL och 23 § FL).

Med vänlig hälsning,

Agnes LangeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”