Överklaga beslut om försörjningsstöd

2020-03-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
https://lagen.nu/2017:900#R1Hej!Får socialtjänsten neka mig försörjningsstöd pga att min handläggare tycker att jag har fel papper ifrån Skatteverket det har jag inte jag har dom papper jag kan få av dom och han godkänner inte det och jag är i mycket stort behov av pengar har inte ett öre .vad ska jag göra och vart ska jag vända mig så att dom verkligen förstår att det jag har att säga är sant för han tror ju mig inte heller .Mvh Maria Brandin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap. Socialtjänstlag (2001:453), SoL.

I 4 kap. 1 § SoL framgår det att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.

Socialtjänsten är en myndighet och omfattas därmed av Förvaltningslag (2017:900), FL.

Enligt 6 § FL ska en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Av paragrafens 2 st framgår det att myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

Om en framställning är ofullständig eller oklar ska en myndighet i första hand hjälpa den enskilde till rätta inom ramen för sin allmänna serviceskyldighet. Detta framgår av 20 § FL.

Din handläggare borde därmed, i enlighet med serviceskyldigheten, hjälpa dig till rätta och på så vis få fram det underlag, eller "rätt papper", från skatteverket som behövs.

Rätt att överklaga

Min rekommendation är att överklaga socialtjänstens beslut, om jag uppfattat det rätt i fråga om att du redan har nekats försörjningsstöd på den grunden du framfört i frågan. Enligt 16 kap. 3 § SoL får socialnämndens beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om nämnden har meddelat beslut i fråga om b.la. försörjningsstöd.

Du överklagar beslutet genom att lämna ett meddelande till socialtjänsten om att du vill överklaga. Överklagan ska, utöver underskrift, innehålla vilket beslut du överklagar och vad du tycker är fel samt hur du vill att beslutet ska ändras. Överklagan ska sedan lämnas in personligen eller via post till din handläggare. Handläggaren kommer sedan bedöma om en ändring ska ske eller inte. Om beslutet inte ändras skickar handläggaren din överklagan till Förvaltningsrätten som avgör ärendet, det avkunnas sedan i en dom. Överklagan är kostnadsfri, men det kan ta tid innan domstolen fattar beslut i frågan.

Viktigt att påpeka är att beslut om försörjningsstöd måste överklagas inom tre veckor från det datum då det fattats ett beslut i ditt ärende. Om det gått mer än tre veckor har rätten att överklaga gått förlorad.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll