Orosanmälan - kan barnet bli omplacerat?

2020-12-17 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har tidigare ett placerat barn sedan 3, snart 4 år tillbaka. Jag håller i detta nu på med en vårdnads-överflytt till familjehemmet som barnet är placerat i. För ca 5 veckor sedan fick jag ett till barn som inte är placerat, är dock väldigt rädd att socialtjänsten kommer försöka. Den socialsekreteraren som jag har i mitt första barns ärende gjorde en egen orosanmälan mot mig baserat på tidigare kännedom enligt henne själv, som jag dock inte har fått se. Får socialsek. göra en egen orosanmälan och isåfall har väl jag rätt att ta del av den? Vill även tillägga att det blev en väldigt stor karusell när hon gjorde denna anmälan samma dag som han föddes. Hon skickade socialjouren till mig flera gånger första veckan och skickade andra socialsek. utöver det, som skulle "kolla till oss". Inga anmärkningar, vi verkar ha en fin relation och knyta an bra enligt de som varit här. Nu har jag inte hört något på 3 veckor och inga besök. Vill även poängtera att mitt andra barn som är placerat, är det på grund av att jag fick en förlossningsdepression, jag skadade aldrig mitt barn, men valde att ta hjälp av min syster så att jag skulle bli frisk, alltså fick min syster ta det stora lasset med min dotter. Det är där min dotter är placerad nu och kommer att stanna tills hon är 18 år. Det finns alltså ingenting som styrker att jag skulle ha en dålig föräldraförmåga eller inte kunna ta hand om mitt nuvarande barn, förutom förlossningsdepressionen för snart 4 år sedan. Är det här rätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Får socialsekreteraren göra en orosanmälan?

Enligt svensk lag finns det en skyldighet för vissa personer att göra en orosanmälan, i det fall att personen misstänker att ett barn far illa. Personer inom socialtjänsten omfattas av denna skyldighet (14 kap. § 1 p. 2 Socialtjänstlagen). Att din socialsekreterare har skapat sig en uppfattning av dig, baserat på den kontakt som ni haft i ett tidigare ärende är tillåtet. I frågor som gäller barn ska alltid barnets bästa beaktas och om det funnits minsta misstanke eller oro från socialsekreteraren har denne inget annat val än att göra en anmälan (1 kap. 2 § socialtjänstlagen). Det är väldigt låga krav på vad som krävs för att en orosanmälan ska göras.

Har du rätt att ta del av orosanmälan?

Som huvudregel har du rätt till insyn i de ärenden som gäller dig själv (12 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslagen). Det kan dock finnas undantag, som gör att det föreligger sekretess gentemot dig ändå. Inom socialtjänstens arbete föreligger sekretess, för bl.a orosanmälningar (26 kap. 1 § offentlighet- och sekretesslag). Detta innebär att socialtjänsten kan neka dig att ta del av orosanmälan. Däremot har du rätt att begära en sekretessprövning; om du kan få se orosanmälan utan att du eller närstående kan lida men av detta bör du få ta del av den. Jag kan med andra ord inte ge ett klart svar i denna fråga; utan en individuell prövning borde göras.

Hur bör du hantera att socialjouren har besökt dig flera gånger?

Du skriver att du och din nyfödde fått besök av socialjouren flertalet gånger sedan födseln. Detta kan förstås upplevas som obehagligt och jobbigt men jag vill råda dig till att samarbeta med socialtjänst/socialjour när de kommer på besök, vill ställa frågor eller liknande. Något som beaktas vid beslut om omhändertagande är nämligen samarbetsvilligheten hos dig som förälder. Socialtjänstens verksamhet ska alltid bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet (1 kap. 1 § socialtjänsten). Insatser inom socialtjänsten som rör barn ska göras i samförstånd med barnet och dennes vårdnadshavare. (1 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Detta innebär socialtjänsten i första hand ska hjälpa ditt barn tillsammans med dig så länge du är samarbetsvillig. Om du inte tar emot hjälp eller samarbetar med socialtjänsten kan detta användas som bevis för ett omhändertagande av ditt nyfödda barn.

Finns det risk att det nyfödda barnet blir tvångsomhändertaget?

Eftersom du uttrycker oro kring om det finns risk för att barnet inte kommer få stanna kvar hos dig tänkte jag gå igenom de juridiska aspekterna kring ett tvångsomhändertagande. Förhoppningsvis kan det stilla din oro lite grann.

För att ett barn ska bli omhändertaget måste vissa krav vara uppfyllda. Det första är att det inte finns samtycke till att samarbeta med socialtjänsten (1 § st. 2 lag lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Vad jag kan se från den informationen du lämnat är att socialjouren inte lämnat några anmärkningar; att du har pratat med dem när de kommer på besök är att samarbeta med socialtjänsten.

För att barnet ska bli omhändertaget krävs det också att det finns en påtaglig risk för att ditt barns hälsa eller utveckling skadas. Risken kan orsakas av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet (2 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). När man talar om begreppet "påtaglig risk" menar man en konkret fara, vilket i praxis har beskrivits som att risken skall vara delvis påvisbar, dels allvarlig (RÅ 1995:46 och HFD 2014:46). Att du hade en förlossningsdepression efter din första graviditet kan inte sägas utgöra någon konkret fara för ditt nyfödda barn nu. Inte heller har du i nuläget någon förlossningsdepression, svårighet att anknyta till ditt nyfödda barn eller uppvisar något annat olämpligt beteende. Detta styrks förstås av att du inte fått några anmärkningar av socialjouren och att de slutat med sina besök. I min mening finns det inget som talar för att ditt nyfödda barn utsätts för en påtaglig risk på det sätt som lagen föreskriver som krav för ett omhändertagande.

En helhetsbedömning görs alltid av socialtjänsten i frågor som dessa och barnets bästa alltid beaktas (1 kap. 2 § socialtjänstlagen). Oftast anses det vara i barnets intresse att få stanna med sina föräldrar i så lång utsträckning som möjligt. Vidare måste socialtjänsten insatser vara proportionerliga; ett omhändertagande är en allvarlig lösning och med hänsyn till att du inte har några problem nu i din mamma-roll är det sannolikt oproportionerligt att omhänderta barnet. Min uppfattning är därför att det är liten chans att din nyfödde kommer bli omhändertagen, men jag rekommenderar fortfarande att du samarbetar med socialtjänsten om dem nu skulle bli inblandade igen.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1680)
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?
2021-04-15 Barns rätt till eget rum

Alla besvarade frågor (91320)