FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt16/05/2018

Oövervakat besök i Migrationsverkets förvar.

Utlänningslagen 11 kap 4 paragraf säger "Om det är nödvändigt med hänsyn till säkerheten, får ett besök övervakas. Ett besök av ett offentligt biträde eller en advokat får övervakas endast om biträdet eller advokaten själv begär det." Jag är utsedd till juridiskt ombud i samförstånd med personens advokat, offentliga biträde. Men när jag besöker personen i migrationsverkets förvar nekar de mig att samtala med honom utan bevakning. De menar att eftersom jag inte är med i advokatsamfundet räknas jag inte som juridiskt ombud. Frågat flera advokater om detta och alla är överens att mv förvar gör fel som stoppar mig. Vad anser ni? Om jag har rätt, vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Angående Migrationsverkets första påstående att du inte räknas som juridiskt ombud eftersom du inte är med i advokatsamfundet är detta felaktigt. För att någon ska vara ett ombud för någon i deras juridiska angelägenheter uppställer lagen inga krav på medlemskap i advokatsamfundet. Inte heller ett krav på att ombudet ska vara jurist finns. Detta kan utläsas i 12 kap. 2 § Rättegångsbalken. Bestämmelsen föreskriver endast krav på lämplighet.

Vad gäller bestämmelsen i utlänningslagen 11 kap. 4 § nämns "offentligt biträde eller en advokat". För att vara ett offentligt biträde finns det inte heller ett krav på att vara advokat utan det räcker med lämplighet. Denna information kan bland annat hittas på domstolarnas hemsida. I utlänningslagstiftningen finns inga krav på vem som kan vara offentligt biträde.

Det som kan bli problematiskt i ditt fall är att bestämmelsen stadgar att personens offentliga biträde eller advokat kan besöka utan övervakning. Enligt en strikt tolkning av ordalydelsen skulle det innebära att du, som inte är personens offentliga biträde, inte träffas av bestämmelsen. Om man dock gör en ändamålstolkning av bestämmelsen så är rätten att ha ett oövervakat besök med sitt biträde ett utflöde av den enskildes rätt till en rättvis rättegång och prövning. Mot bakgrund av det nu sagda och att du förordnats att i samförstånd med biträdet företräda den enskilde borde du kunna få besöka hen utan att övervakas.

Det bör även uppmärksamma att möjligheten att övervaka besök inte kan användas som en huvudregel utan en individuell prövning av säkerhetsriskerna förknippade med besöket ska göras i varje enskilt fall. Om det i ert fall inte finns någon säkerhetsrisk är en slentrianmässig användning av bestämmelsen felaktig.

Det du nu kan göra är vid din kontakt med migrationsverket redogöra för det ovan sagda. Du skulle möjligtvis tillsammans med det offentliga biträdet kunna upprätta en sorts fullmakt för att visa på att ni i samförstånd ska utföra arbetet som personens offentliga biträde och att du därmed borde ha samma rätt att träffa er klient. Vidare finns det möjlighet att överklaga Migrationsverkets beslut om övervakat beslut med dig som är personens juridiska ombud enl. 14 kap. 10 § Utlänningslagen.

Bästa hälsningar,

Sandra IbrahimRådgivare