Oönskade telefonsamtal mellan föräldrar efter separation

Hej, Det är så att en tjej jag dejtar har full vårdnad av sitt barn men hennes ex är väldigt kontrollerande och ringer flera om inte tiotal gånger om dagen samt att det blir ännu mer frekvent om hon inte svarar, allt detta bara för att vara kontrollerande av henne även efter de gick skilda vägar. Enligt henne själv så måste hon svara och att han har rätt till det, hon är då rädd för detta och vill inte råka illa ut detta till trots att det förstör hennes liv och ger henne ångest varje dag.

Så till min fråga. måste hon svara på samtal då de båda är föräldrar till barnet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag förstår det som att exet till kvinnan du dejtar inte ringer i syfte att diskutera umgänget med deras gemensamma barn. För tydlighetens skulle kommer jag dock redogöra för båda möjligheterna, samt för den brottsliga aspekten och för den familjerättsliga aspekten. Avslutningsvis kommer jag redogöra för vad detta innebär i ert fall.

I 4 kap. 7 § brottsbalken (hädanefter BrB) regleras brottet ofredande. I bestämmelsen framgår att störande kontakter omfattas, vilket ett tiotal samtal per dag definitivt utgör. Det krävs dock att dessa gärningar är ägnade att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Detta innebär att gärningarna objektivt sett måste anses kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, vilket det objektivt sett gör i detta fall. Vidare måste ofredandet begås uppsåtligen se 1 kap. 2 § BrB. Detta innebär att personen bakom handlingarna måste vara medveten om vad hen gör och dess konsekvenser.

Vidare kan även kontaktförbud vara av intresse. I 1 § i lagen om kontaktförbud föreskrivs förutsättningarna för att få ett kontaktförbud beviljat. Enligt bestämmelsens första stycke krävs det att det finns särskilda omständigheter som tyder på risker för brott, förföljande eller allvarliga trakasserier. Antalet samtal per dag är här tydliga omständigheter på både förföljande och även risker för brott (se ovanstående diskussion om ofredande). I bedömningen om kontaktförbud bör beviljas görs en avvägning om skälen för kontaktförbud väger upp för den uppoffring eller det men som förbudet innebär för den som förbudet avser. Vidare omfattar inte kontaktförbudet kontakter som med hänsyn till särskild omständigheter anses vara befogade. Med hänsyn till omfattningen av kontaktförsöken och vad kontakten leder till är det enligt min mening lämpligt med ett kontaktförbud i detta fall.

I 6 kap. 15 § Föräldrarbalken (hädanefter FB) meddelas rätten för barnets kontakt med båda sina föräldrar. Det ska här noteras att denna bestämmelse först och främst är till för barnet och dess bästa. Föräldern utan vårdnad har således ingen rätt till att träffa sitt barn. Med detta stadgat finns det fortfarande ett gemensamt ansvar hos båda föräldrarna att tillgodose barnets behov av kontakt med föräldern den inte bor med. Anser dock kvinnan du dejtar att det inte ligger i barnets bästa att ha kontakt med sin far, har hon rätt att neka honom det, se 6 kap. 11 § FB. I det fall fadern vill ha kontakt trots detta kan han enligt 6 kap. 15 a § FB föra talan om det i rätten. Således finns det ingen plikt för kvinnan du dejtar att besvara hennes ex:s telefonsamtal.

Vad innebär detta i ert fall:

För att besvara er fråga, så är dessa samtal inget som kvinnan ni dejtar behöver stå ut med och det föreligger ingen plikt för henne att besvara samtalen heller.

Hoppas att ni känner att er fråga besvarats.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000