FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt28/10/2013

Omyndigs rättshandlingsförmåga

Får en minderårig (under 18 år) köpa saker på avbetalning?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Huruvida ett avbetalningsköp är rättsligt bindande för omyndig beror på ett flertal faktorer, däribland på vilka premisser avtalet har ingåtts. Så som grundläggande lagreglering gäller dock:

Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) är person som är under 18 år omyndig och får inte själv råda över sin egendom (här avses såväl faktisk vård som att förfoga över egendomen rättsligt) eller åta sig förbindelser. Vissa undantag från detta finns i de fall annat stadgas i lag eller genom villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande. Normalt är köp på avbetalning inte att hänföra till något sådant undantag.

Har omyndig person ingått avtal om köp på avbetalning är den omyndige således ej bunden av avtalet. Den omyndige kan därmed frånträda avtalet. För motparten gäller att även denne kan frånträda avtalet i det fall den omyndiges förmyndare inte har godkänt avtalet eller avtalet inte behörigen har fullföljts. Har avtalet godkänts och behörigen fullföljts är motparten bunden av avtalet även om denne var i god tro om att barnet var myndigt.

Gällande frånträdandereglerna stadgas i 9 kap. 6 § FB att har den omyndiges avtalspartner varit i ond tro, det vill säga insett eller borde ha insett, att dennes avtalspartner varit omyndig får han inte frånträda avtalet under den tid som föreskrivits för godkännande. Har den omyndige uppträtt vilseledande kan han åläggas att ersätta den förlust som avtalsparten lidit, 9 kap. 7 § FB.

Enligt 9 kap. 3 § FB föreligger en begränsad rättshandlingsförmåga för den som fyllt 16 år men ännu inte 18 år. Person inom detta ålderspann får råda över vad han eller hon har förvärvat genom eget arbete. Avtal som ingås med anledning av den förvärvad egendomen får dock enbart utgöra kontantavtal (direkt betalning), avtal om avbetalning är således ej bindande i enlighet med vad som sagts ovan.

Särskilda regler gäller även enligt 9 kap. 2 § FB för den som är omyndig men som bor i eget hushåll. I de fall får avtal ingås som har koppling till det dagliga hushållet.

Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381#K9.

Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000