Omyndigs rättshandlingsförmåga

2013-10-28 i Barnrätt
FRÅGA
Får en minderårig (under 18 år) köpa saker på avbetalning?
SVAR

Hej! Tack fördin fråga.

Huruvida ett avbetalningsköp är rättsligt bindande för omyndig beror på ett flertal faktorer, däribland på vilka premisser avtalet har ingåtts. Så som grundläggande lagreglering gäller dock:

Enligt 9 kap. 1§ föräldrabalken (FB) är person som är under 18 år omyndig och får inte självråda över sin egendom (här avses såväl faktisk vård som att förfoga överegendomen rättsligt) eller åta sig förbindelser. Vissa undantag från dettafinns i de fall annat stadgas i lag eller genom villkor vid förvärv genom gåva,testamente eller förmånstagarförordnande. Normalt är köp på avbetalning inteatt hänföra till något sådant undantag.

Har omyndigperson ingått avtal om köp på avbetalning är den omyndige således ej bunden avavtalet. Den omyndige kan därmed frånträda avtalet. För motparten gäller attäven denne kan frånträda avtalet i det fall den omyndiges förmyndare inte hargodkänt avtalet eller avtalet inte behörigen har fullföljts. Har avtaletgodkänts och behörigen fullföljts är motparten bunden av avtalet även om dennevar i god tro om att barnet var myndigt.

Gällandefrånträdandereglerna stadgas i 9 kap. 6 § FB att har den omyndigesavtalspartner varit i ond tro, det vill säga insett eller borde ha insett, attdennes avtalspartner varit omyndig får han inte frånträda avtalet under den tidsom föreskrivits för godkännande. Har den omyndige uppträtt vilseledande kanhan åläggas att ersätta den förlust som avtalsparten lidit, 9 kap. 7 § FB.

Enligt 9 kap. 3 § FB föreligger en begränsad rättshandlingsförmåga för den som fyllt 16 år men ännu inte 18 år. Person inom detta ålderspann får råda över vad han eller hon har förvärvat genom eget arbete. Avtal som ingås med anledning av den förvärvad egendomen får dock enbart utgöra kontantavtal (direkt betalning), avtal om avbetalning är således ej bindande i enlighet med vad som sagts ovan.

Särskilda regler gäller även enligt 9 kap. 2 § FB för den som är omyndig men som bor i eget hushåll. I de fall får avtal ingås som har koppling till det dagliga hushållet.

Föräldrabalkenhittar du här

Vänligen,

Matilda Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81726)