Omyndigs rätt att förfoga över sin egendom och företa resa

2016-01-31 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag undrar om man, som 16 åring, kan ge bort 2000 kr som "gåva" till sin lillasyster på 10 år? Finns det några rättsliga hinder? Samt att jag undrar om jag kan förbjuda mitt barn på 16 år att åka iväg på en resa som hon tänkt att finansiera med pengar som hon fått av sin mormor?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


En person som ännu ej uppnått arton års ålder äger som huvudregel ej förfoga över sin egendom eller besluta i sina personliga angelägenheter. Från denna regel finns främst ett i sammanhanget betydelsefullt undantag. En omyndig äger själv förfoga ”över vad [denne] genom eget arbete förvärvat efter det [denne] fyllt sexton år” samt ”avkastningen av sådan egendom och vad som trätt i egendomens ställe” (se 9 kap. 3 § 1 st. föräldrabalken). Härmed dock inte sagt att eventuella tillgångar som sålunda intjänats skulle kunna förbrukas efter eget behag. Vårdnadshavaren bestämmer i den omyndiges personliga förhållanden tills det att denne blivit myndig och kan således hindra denne från direkt skadliga handlingar (se 6 kap. tidigarenämnda lag). Följdriktigt äger förmyndaren ”med överförmyndarens samtycke omhändertaga [även sådan] egendom [som den omyndige efter sexton års ålder förvärvat med på egen hand intjänade medel] [...] såvitt det må anses erforderligt med hänsyn till [den omyndiges] uppfostran eller välfärd” (se 9 kap. 3 § 2 st. tidigarenämnda lag).


Som synes beror vårdnadshavares och förmyndares möjligheter att hindra en sexton år gammal person från att bortgiva sin egendom på hur denna förvärvats och om bortgivandet kan anses i någon mån skadligt. Detsamma gäller eventuell investering i och företagande av en resa. Eftersom det i den delen anges vara tal om finansiella medel som inte intjänats genom arbete har den omyndiga inte rätt att investera i någon resa.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1549)
2020-10-23 Kontakt med barnen och GDPR
2020-10-23 Är gåva till omyndig fullbordad?
2020-10-22 Ändring av vårdnad, boende och umgänge.
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?

Alla besvarade frågor (85288)