Omvandling av äldreboende till kooperativ hyresrättsförening

2019-02-20 i Hyresrätt
FRÅGA
Kommunen XX planerar att omvandla ett ålderdomshem till hyresrättsförening. De boende skall då tillsammans med YY, Kommunen och YY:s allmänna hyresrättsförening, bilda en kooperativ hyresrättsförening. Denna skall av kommunen köpa den aktuella fastigheten för det bokförda värdet av 8,4 milj kr. YY har för en summa 650 000 kr projekterat en ombyggnad som skall kosta 94milj kr. Vidare har YY satt som villkor att nuvarande hyra skall höjas med 50%. De boende som är gamla, några dementa med god man, har inte tillfrågats eller ö v h yttrat sig om projektet. Vidare har man bestämt att styrelsen skall bestå av 7 personer, 3 st utses av de boende på stämman, 3 st från kommunen och 1 st från YY. Varje hyresgäst skall köpa 1 andel för 100 kr.Kan kommunen bilda denna hyresrättsförening utan hyresgästernas medverkan?Om endast några hyresgäster är villiga att delta, hur stor andel krävs för bildningen ändå kan ske?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att ett äldreboende ska omvandlas från hyresrätter till en kooperativ hyresrättsförening. Du undrar ifall kommunen kan bilda en hyresrättsförening utan att hyresgästerna medverkar.

Rättslig reglering

Aktuell lag på området är lagen om kooperativ hyresrätt. Den reglerar enligt 1:1 upplåtelser av bostäder med kooperativ hyresrätt. En kooperativ hyresrätt kan beskrivas som en mellanform mellan vanlig hyra och bostadsrätt. Enligt 1:3 är en kooperativ hyresrättsförening en ekonomisk förening som har till ändamål att till sina medlemmar upplåta bostadslägenheter med hyresrätt. Antalet bostadslägenheter ska enligt samma paragraf vara minst tre. En upplåtelse med kooperativ hyresrätt ska avse en bostadslägenhet i ett hus som föreningen äger eller en bostadslägenhet som föreningen hyr av husets ägare, 1:4. Upplåtelsen kan endast ske till medlemmar i den kooperativa hyresrättsföreningen.

I lagens fjärde kapitel regleras ombildning till kooperativ hyresrätt genom förvärv av hus, vilket är aktuellt i ditt fall då du skriver att föreningen ska köpa fastigheten. Enligt 4:1 gäller att ett beslut av föreningen att förvärva ett hus för ombildning av hyresrätt till kooperativ hyresrätt ska fattas på föreningsstämma. Beslutet om omvandling är giltigt om hyresgästerna i minst två tredjedelar av de uthyrda lägenheterna som omfattas av förvärvet har gått med på beslutet. Dessa hyresgäster ska vara medlemmar i föreningen. Enligt 4:5 är förvärv i strid med 4:1 ogiltiga.

Slutsats

Av ovan gjorda rättsutredning framgår att det krävs samtycke från två tredjedelar av hyresgästerna för att omvandling ska kunna ske. Hyresgästerna måste därmed medverka för att ombildningen ska bli möjlig. Om färre än två tredjedelar går med på att omvandlingen ska genomföras får den därmed inte ske.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig på min mail: lovisa.lundgren@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1413)
2019-08-25 Uppsägningstid hyresavtal
2019-08-23 Vad är skillnaden mellan nyttjanderätt och hyresrätt?
2019-08-23 Vilka skyldigheter har hyresgästen att återställa en lokal vid avflyttning?
2019-08-22 När får en hyresgäst besittningsrätt?

Alla besvarade frågor (72228)