Omständigheter som avgör vårnadsfrågan

Hej! Min fru har två barn från ett tidigare förhållande. Pappan till dessa barn har åkt dit för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Han sitter nu i fängelse. Min fru vill ansöka om ensam vårdnad. Det jag vill veta är vilka risker det finns med detta? Pappan kommer säkert att sätta sig på tvären. Och vad ska man tänka på?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Utgångspunkten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa. Detta framgår av föräldrabalkens 6 kap 2a §. Av samma bestämmelse framgår också att vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska avseende fästas särskilt vid risken för att barnet utsätts för övergrepp eller far illa på annat sätt.

Alla omständigheter i det enskilda fallet är avgörande men när pappan blivit dömd för sexuella övergrepp mot barn är det en omständighet som särskilt ska beaktas när vårdnadsfrågan prövas.

Samtidigt är det viktigt att nämna föräldrabalken 6 kap 2a §:s sista mening där det står att hänsyn även ska tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Av det kan den slutsatsen dras att det finns en presumtion för att så långt som möjligt låta barnet ha en nära kontakt med båda föräldrarna. Detta gäller även då en av vårnadshavarna sitter i fängelse. Givetvis under förutsättning att det är förenligt med barnets bästa. I bedömningen av vad som är barnets bästa kommer som tidigare nämnt särskilt beaktas risken för att barnen utsätts för övergrepp eller far illa på annat sätt.

Vill en av föräldrarna ha ensam vårdnad om barnet får rätten besluta detta. Vid en sådan bedömning om vårdnaden ska utöver hänsyn till barnets bästa hänsyn tas till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det innebär enligt praxis att konflikten mellan vårdnadshavarna i princip ska vara så djupt rotad att den framstår som omöjlig att lösa.

Slutligen ska återigen poängteras att det alltid är en bedömning i det enskilda fallet. Men vid bedömande av vårdnadsfrågan är det framför allt ovan nämnda faktorer som är avgörande.

Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000