Omsättningsförbehåll via aktieägaravtal eller bolagsordning

2019-07-29 i Bolag
FRÅGA
Hej,Jag och min affärspartner överväger att sälja ut 5% (1% vardera till fem personer) av aktierna i vårt bolag. Anledningen är dels att få in nytt kapital och dels att få dessa personer (redan "ambassadörer" för verksamheten) att känna sig mer delaktiga.Om vi har förstått det rätt bör man upprätta ett aktieägaravtal men vi är osäkra vilken funktion detta har. Vi ser en fördel med att kunna göra deras "ambassadörsuppdrag" mer formella vilket de blir om det avtalas. Men vad händer i så fall om de (mot all förmodan) säljer sin aktieandel till någon helt utomstående med en helt annan agenda? Följer aktieägaravtalet med då? Worst case scenario, om någon säljer till en annan person som vill "motarbeta" oss, vilka möjligheter har den personen att göra det? Vi äger trots allt majoriteten av aktierna och vi ämnar inte låta någon annan sitta i styrelsen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal som kan reglera förhållanden mellan aktieägarna utanför för de aktiebolagsrättsliga möjligheterna i aktiebolagslagen (ABL). Det brukar sägas att det finns en separationsprincip som gör att ett aktieägaravtal inte får aktiebolagsrättsliga verkningar, utan det i ett aktieägaravtal föreligger avtalsfrihet utifrån avtalslagens bestämmelser. Ett aktieägaravtal binder således endast aktieägaravtalsparterna och kan ej göras gällande gentemot aktiebolaget. I rättsfallet NJA 2011 s. 429 ägde två bolag aktier i ett tredje bolag och de båda bolagen hade via aktieägaravtal avstått sin rätt till tvångsinlösen. Ett av bolagen kom ända att använda sig utav den aktiebolagsrättsliga inlösenrätten och tvist uppstod om aktieägaravtalet skulle förhindra den aktiebolagsrättsliga inlösenrätten. Utgången blev att bolaget kunde nyttja sin inlösenrätt oavsett att de via ett aktieägaravtal hade avstått från sin rätt att utnyttja den. Det råder fortsatt oklarhet i vilka fall ett aktieägaravtal kan få genomslag över aktiebolagsrättslig reglering.

Exempelvis kan ett aktieägaravtal innehålla bestämmelser som på förhand bestämmer hur aktieägaren ska avlägga sin röst i vissa frågor, överlåtelsebegränsningar såsom förköpsklausuler eller samtyckesklausuler samt vitesklausuler som på förhand reglerar en vitessumma vid avtalsbrott. Vissa avtalsbrott skulle även kunna sanktioneras genom en utköpsklausul som ger övriga aktieägare rätt att köpa den avtalsbrytande partens aktier samtidigt som denne åläggs en säljplikt.

Bolagsordningen

Du verkar främst vara intresserad av att ha en viss fortsatt kontroll över vilka som skulle kunna komma bli framtida ägare till aktierna som planeras att överlåtas till ambassadörerna. Inom aktiebolagsrätten finns det möjlighet att via bolagsordningen ställa upp tre olika former av omsättningsförbehåll för att tillgodose just ett sådant intresse (4 kap. 7 § ABL). Ett samtyckesförbehåll innebär att aktier inte får överlåtas utan att bolaget dessförinnan tagit ställning till och samtyckt till överlåtelsen (4 kap. 8 § ABL). Förköpsförbehåll innebär att ni i bolagsordningen kan ange att vissa personer måste ges möjlighet att köpa aktierna före de kan överlåtas till andra (4 kap. 18 § ABL). Hembudsförbehåll innebär en rätt att för angivna personer att lösa in aktier efter att en överlåtelse redan har skett (4 kap. 27 § ABL).

Summering

Ni kan alltså reglera den fortsatta kontrollen över aktierna genom både aktieägaravtal eller bolagsordningen. Aktieägaravtalen tillåter större flexibilitet än de angivna omsättningsförbehållen i ABL, med undantag för att ett hembudsförbehåll ej kan göras gällande i ett aktieägaravtal eftersom avtalet inte kan binda tredjeman. Vidare kan innehållet i aktieägaravtalet hållas hemligt. Att i stället reglera omsättningsförbehåll i bolagsordningen medför ett mer förutsebart alternativ eftersom aktiebolagsrätten tydligt reglerar hela förfarandet. Vissa frågor kanske lämpar sig bäst att reglera via ett aktieägaravtal och åter andra låtas regleras via bolagsordningen.

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (643)
2020-05-29 Informationsskyldighet vid vinstutdelning
2020-05-28 Hur länge ska arkiveringen sparas efter ett skiftat dödsbo vid enskild näringsverksamhet?
2020-05-27 Avvikande mening i aktiebolags styrelseprotokoll
2020-05-26 Vad händer om en styrelseledamot eller VD i ett aktiebolag inte beviljas ansvarsfrihet?

Alla besvarade frågor (80494)