Omprövning av felaktigt beslut

Hej,

Migrationsdomstolen beslutade avslå överklagande av Migrationsverkets negativa beslut i ett asylärende. Ärendet gäller en person som kommer från Eritrea men migrationsverket hävdar att personen kommer från Etiopien och beslutet baseras på antagandet att hemvisten är Etiopien. Nu har ny information kommit fram som visar att migrationsverkets analys av personens berättelse är felaktig och att personens berättelse i intervjuerna kan styrkas och bevisas.

Hur går man till väga för att ta upp fallet på nytt?

Nilsson

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Det du har beskrivit kan ses utifrån två möjliga alternativ. Det första är om det kan vara aktuell med omprövning av felaktigt beslut eller göra ny prövning på grund av nya omständigheter.

Omprövning

Felaktiga beslut kan omprovas, men i praxis görs sällan detta. Personen ska bevisa att hen den som hen är, bevisbörda ligger på honom/henne, men Migrationsverket måste hjälpa till utredningen, enligt 8 § förvaltningsprocesslagen.

Omprövningen av felaktigt beslut regleras, enligt 13 kap. 13 § utlänningslagen. Då krävs det att Migrationsverket på egen hand ska rätta sig om beslutet de utfärdat är oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning. Denna möjlighet ska uppstå innan överklagandet hamnar till migrationsdomstol. Men eftersom i den personens situation hade handlingarna kommit in till migrationsdomstol som i sin tur fastställde verkets beslut, faller denna möjlighet utanför. Det ska även påpekas att Migrationsverket hade på egen hand omprövat hens beslut innan handlingarna skickades till domstolen, då det ingår i Verkets skyldighet att göra det. Sammanfattningsvis omprövning i denna situation utesluts.

Överklagan

Det som kan göras, är att överklaga vidare negativt beslut till migrationsöverdomstolen, begära muntlig förhandling och försöka berätta sin situation med alla detaljer. För detta krävs prövningstillstånd. För att få tillståndet ska fallet bedömas som extraordinär och anses nytt i domstolens praxis.

Ny prövning

Om personen inte får prövningstillstånd då får hen ett beslut om avisning eller utvisning. Efter att domen vinner laga kraft (3 veckor efter meddelat beslut), dvs beslutet träder ikraft, har personen fyra veckor på sig att antigen förbereda sig till återresa eller begära ny prövning.

För att fråga om ny prövning ska vara aktuell då ska personen begära om att stoppa hens avisning/utvisning på grund av att det finns någon ny omständighet som inte redan har prövats. Asylsökande måste ha giltig ursäkt för att kunna åberopa en omständighet som hen varit medveten om men som inte påtalats vid asylprocessen. Trots att bestämmelsen tillämpas snävt har det i vissa fall setts som giltig ursäkt att en person som lider av trauma efter övergrepp inte har kunnat berätta tidigare. En förutsättning i sådana fall är att traumat ska kunna bevisas. Och nya omständigheter ska inte modifiera det tidigare asylskälet, dvs nya bevis i samma asylskäl kan inte ligga till grund för ny prövning. Utan det ska vara något nytt.

Hoppas att jag har svarat på din fråga och mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar

Mikhail AtayevRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000