Omkostnadsbelopp vid aktieavyttring

2015-03-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Jag och mina syskon kommer snart att ärva en hel del aktier efter våra föräldrar. Föräldrarna har köpt mindre poster undet väldigt lång tid och det är ju då omöjligt att veta vad inköpsvärdet är för just den aktie jag har fått i arv.Vilket inköpsvärde skall då tillämpas vid eventuell försäljning av aktierna.Jag har ju inte ägt aktien annat än från dagen för arvsskiftet och då bör väl aktuell aktiekurs den dagen gälla och inte något gammalt för 1- 20 år sedan?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Den lag som tillämpas i detta fall är inkomstskattelagen (IL) (här).

För det första kan konstateras att det inte är det aktievärde som gällde då du fick äganderätt till aktien som ska användas vid en eventuell kapitalvinstberäkning. Detta följer av den s.k. kontinuitetsprincipen som innebär att en benefik transaktion medför att gåvotagaren inträder i gåvogivarens skattemässiga situation. Kontinuitetsprincipen framgår i detta fall av 44:21 IL. Det är alltså omkostnadsbeloppet som dina föräldrar hade som ska ligga till grund för kapitalvinstberäkningen när ni som arvtagare avyttrar aktierna.

Nästa fråga är då hur omkostnadsbeloppet ska beräknas. I 48 kap IL anges två metoder för beräkningen av omkostnadsbeloppet vid aktieavyttring. Genomsnittsmetoden (IL 48:7) innebär att omkostnadsbeloppet för en avyttrad aktie fås genom att man tar det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma sort och slag som den avyttrade. Den andra metoden för beräkning av omkostnadsbeloppet är schablonmetoden i 48:15 IL. Enligt schablonmetoden ska omkostnadsbeloppet bestämmas till 20 % av ersättningen för avyttringen minskad med avyttringskostnader (ex. courtage). Den här metoden används då aktier har innehafts under lång tid och det är svårt att veta vilket det faktiska omkostnadsbeloppet är. En användning av schablonmetoden i ditt fall medför alltså att omkostnadsbeloppet blir 20 % av aktiernas värde då du får äganderätten till aktierna.

Sammanfattningsvis är det alltså föräldrarnas omkostnadsbelopp som ska användas då du avyttrar aktierna och omkostnadsbeloppet beräknas på olika sätt beroende på om de faktiska utgifterna för aktierna är kända eller inte. Om du inte vet vilket omkostnadsbelopp föräldrarna hade för aktierna ska schablonmetoden användas vilket medför att omkostnadsbeloppet blir 20% av det värde aktierna hade när du fick dem genom arvsskiftet.

Med vänlig hälsning

Karl Risberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll