Omhändertagande enligt LVU

FRÅGA
Vår dotter som är 13 år blev LVU ad då man misstänker att jag (pappan) har utnyttjat henne sexuellt. Jag blev häktad men domen lades ned. Vår dotter är fortfarande efter 7 månader i LVU då soc. inte tagit någon hänsyn till domslutet. Hon har inte gått i skolan sedan hon hamnade i LVU. Vår dotter vill komma hem till sina föräldrar men vägras detta, hon mår idag väldigt dåligt. Min fråga är om det är här verkligen får förekomma? Har socialen verkligen rätt att behandla ett barn på detta vis. Jag vill ha tillbaka min dotter innan hon blir helt knäckt av dessa översittarfasoner.Kan man stämma dem?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga besvaras i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Lagen skiljer på två fall som kan ligga till grund för vårdbehov: miljöfall och beteendefall. Miljöfallen regleras i 2 § LVU och rör sig om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller på något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Beteendefallen regleras i 3 § LVU och avser de fall då den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Bestämmelserna om Socialnämndens omprövning av den unges vårdbehov skiljer sig åt beroende på om det rör sig om ett beteendefall eller miljöfall. I din fråga framgår det att omhändertagandet grundar sig på ett miljöfall. Vid miljöfall ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. När vård enligt LVU inte längre behövs ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra. Eftersom att din dotter fortfarande är omhändertagen lutar det åt att Socialnämnden bedömt att vårdbehovet kvarstår.

Det du kan göra är att överklaga de/det beslut som Socialnämnden tagit. Enligt 41 § LVU får beslut som tagits enligt ovan överklagas hos förvaltningsrätten. För att kunna överklaga ett myndighetsbeslut krävs det att beslutet angår dig och att beslutet gått dig emot. I överklagandet anger du varför du anser att beslutet ska ändras samt vilken ändring du vill ha. Vidare kan du ange vad du vill att rätten ska ta hänsyn till vid sin prövning.

I det fall beslutet om omhändertagandet grundar sig på misstankarna om sexuellt utnyttjande kan du hänvisa till den nedlagda domen. Vidare kan du hänvisa till socialtjänstlagen som säger att barnets bästa alltid ska beaktas vid åtgärder som rör barn. Innebörden av detta är bland annat att barnet ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör denne. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till dennes ålder och mognad.

För att stämning ska kunna komma på tal ska socialnämnden exempelvis ha åsidosatt diskrimineringsförbudet i 13 § diskrimineringslagen eller grovt ha åsidosatt artikel 8 i Europakonventionen om rätt till skydd för privat- och familjeliv. Dessvärre framgår det inte tillräckligt mycket med information i din fråga för att kunna ta ställning till huruvida Socialnämnden brutit mot dessa bestämmelser. I nuläget tyder ingenting på detta.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,
Christoffer
Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (897)
2021-07-17 Godkännande av läkemedel i EU
2021-07-16 Allmän information om förtal
2021-07-14 Är reglerna om körkortsåterkallelse i samband med brott förenliga med förbudet mot dubbelbestraffning?
2021-07-05 Kan en riksdagsledamot avsättas?

Alla besvarade frågor (94272)